Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2557
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.4 No.1
January – April 2014

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 Effects of Social Entrepreneurship Training Program : Can Social Entrepreneurship Be Made?
Lavanh Vongkhamsane


2 The Use of Astrological and Religious Beliefs in Business Management : The Case of Lao PDR
Thongsavanh Nakhavith

3 Factors Influencing the Success of Hotel Business in Laos
Bounyou Sisane

4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD กับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
อิฏฐาพร ตุ้มเพ็ชร, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
รังสินี สุทธิกาศ, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเชื่อมั่นในตนเอง การคิดวิเคราะห์ และเจตคติ ต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
วิริยะสมร บัวทอง

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการการคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบ TGT กับ แบบ 4 MAT
วิไลพร อุ่นอกพันธุ์ ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน กับแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน
นภัสสร ชะปูแสน, ทัศนา ประสานตรี และ มนตรี อนันตรักษ์

9 การพัฒนาความพร้อมทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
กรรัตน์ คำจันทร์ และ ประสาท อิศรปรีดา

10 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เบญจพร กาสีวงค์ ประสาท อิศรปรีดา และ สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

11 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ขวัญชนก กุลชะโมรินทร์ และ ธีระ ภูดี

12 การศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาศูนย์ภาษาอาเซียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
บุญส่ง บุญทศ, ธีระ ภูดี และ ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

13 การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
รัชดาพร ขจรโมทย์ และ ชัยยนต์ เพาพาน

14 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ปรียามาศ โทนคำ ธีระ ภูดี และ ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

15 การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่งทิพย์ ศรีแสนยง ธีระ ภูดี และ คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล