Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2556
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.3 No.3
September – December 2013

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 กรอบความประพฤติจากพระธรรมเทศนาและพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชาของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) : ศึกษาวิเคราะห์
ผศ.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์


2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร.ศิริดา บุรชาติ

3 การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้วิดีทัศน์การเรียนรู้จากตัวแบบสัญลักษณ์
ปวรี กาญจนภี

4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วีรเทพ สุดแดน ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ และ ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง

5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาตินากาย-น้ำเทิน : กรณีศึกษาบ้านนาเมือง เมืองคำเกิด แขวงบลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภูโขง ปัญญานุวงศ์ และ ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์

6 การจัดการคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนกบริการสายการบินไทย ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กำจร โกลาหะฬะ ดร.พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล และ รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม

7 การพัฒนาการส่งออกสินค้าทางอากาศประเภทผักผลไม้ จากประเทศไทยไปสู่สหภาพยุโรป
พลนัท พรพบภัทรภัค ดร.พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล และ รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม

8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL
นงค์รักษ์ พ่อบุตรดี ดร.มนตรี อนันตรักษ์ และ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์

9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมน่ารู้และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้ สมองเป็นฐาน (BBL) กับการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ jigsaw II
ลัดดาวัลย์ สุวรรณมาโจ ดร.มนตรี อนันตรักษ์ และ ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์

10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ชเนรินทร์ ศรีหาเศษ ดร.มนตรี อนันตรักษ์ และ ดร.สรร ธงยศ

11 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียน สุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เพ็ญณภา พิสมัย และ รศ.ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์

12 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
สกุณา ชนะศึก และ ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน

13 การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
คมคาย คำก้อน และ ดร.ธีระ ภูดี

14 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รุ่งนภา จินดามล และ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

15 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
อิสรพล ปิ่นขจร และ ดร.ธีระ ภูดี