Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.3 No.2
May – August 2013

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณัฐกฤตา สิทธิฤทธิ์ รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา และ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์


2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสารระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E และรูปแบบ CIPPA
อัชรา ลอว์สัน, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

3 ผลการจัดการเรียนรู้บทอาขยานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและเจตคติ ของนักเรียนชั้นคละ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ชฎาภรณ์ พิพุทธางกูร และ รศ.ทัศนีย์ ผลเนืองมา

4 การพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ราชิต ศักดิ์วิเศษ, ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ และ ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์

5 ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทการจัดการศึกษาอบรม : ศึกษากรณีประชาชน ในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
รัตนาพร สุขดี, รศ.นาวาอากาศตรีนิติ ผดุงชัย และ รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย การจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT และการสอนสืบเสาะแบบ สสวท.
พัฒนา ถาพร, ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์ และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร แขนงคุ้มครองทางน้ำ แผนกโยธาธิการและขนส่ง เมืองไกสอนพรมวิหานแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภูวิชัย ชัยมณี และ ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย

8 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
พรทิพย์ พงษ์พันนา ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย และ ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้3

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการออกใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะของหน่วยงาน คุ้มครองพาหนะและการขับขี่ แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สมใจ คันทะเสน และ ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์

10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI
ประภาพร วรรณดี ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

11 ศักยภาพหลักของพนักงานโรงแรมโนโวเทล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อนุสรณ์ ประยุกตินิวัฒน์, รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม และ ดร.พัชนี จันทร์น้อย

12 ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขในการบังคับใช้ มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2545
ปารเมศ มั่นคง, รศ.ปราโมทย์ ลำใย และ รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์

13 ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายการพัฒนา ของเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จุฑามณี ประสานตรี, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

14 การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาที่สอง ของบิลาชร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แสงเดือน พรหมสุขันธ์และ ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์

15 ผลกระทบของภูมิทัศน์การบริการที่มีต่อการตอบสนองทางอารมณ์และการรับรู้ คุณภาพการบริการ ของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมประเภทบูทีค ในเขตพื้นอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภคินี วัชรปรีดา, ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ และ ดร.จุลสุชดา ศิริสม