Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2555
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.2 No.2
May – August 2012

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1
Xu Du and Dr. Adarsh Batra


2 The Strategic Competence in Communication: A Case Study of The Thai Wives of Foreigners in Nong Bua Lam Phu Province
Paleerath Kongsuriya, Assoc. Prof. Dr. Prayong Klanrit, Assoc. Prof. Dr. Napasup Lerdpreedakorn and Asst. Prof. Dr. Naengnoi Yanwaree

3
ดร.สรร ธงยศ

4 ลักษณะการมีส่วนร่วมการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม เขต 2
จิรพล นามมีฤทธิ์, รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม และ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์

5 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ที่สัมพันธ์กับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สมภพ แสงจันทร์, รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา และ ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์

6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับในประเทศไทย
สุนทรารักษ์ สุทธิจันทร์ และ ดร.เมธา สุธีรโรจน์

7 ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ธวัช ศรีรักษา, ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง และ ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

8 ประสิทธิภาพการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องบินในระดับการซ่อมใหญ่โดยระบบ เอส เอ พี
สัมพันธ์ ทองลิ่ม, รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม และ ดร.พัชนี จันทร์น้อย

9 การศึกษาระดับการรับรู้ของพนักงานต่อกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ การซ่อมบำรุงอากาศยาน ฝ่ายช่าง อู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร, ดร.พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล และ รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม

10 สภาพและปัญหาการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม
สุวณีย์ ศรีวรมย์, รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และ ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

11 แนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้ใช้บริการ รถโดยสารปรับอากาศ
อรัญญา พิสิษฐเกษม, รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม และ ดร.พัชนี จันทร์น้อย

12 การตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ
ปรัชญพัชร วันอุทา, รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม และ ดร.พัชนี จันทร์น้อย

13 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
วิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน, รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร และ ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

14 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน : กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ณัฐจักร เพ็งบุญ, ดร.พินันทา โรจน์รัตน์ศิริกุล และ รศ.ปภัสสร ผลเพิ่ม

15 Marketing System of Sticky Corn : A Case Study at Nong Bua Sub-District, Ban Fang District, Khon Kaen Province, Northeast Thailand
Md. Shahidul Islam, Chalee Gedgaew, Shimul Mondal and Suchint Simaraks