Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2556
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.3 No.1
January – April 2013

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 รูปร่างและการเคลื่อนที่ของอสุจิแมวบ้านภายหลังการเก็บรักษาน้ำเชื้อ โดยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสในช่วงเวลาต่างๆ
ชาตรี ชำนาญดี และ นวรัตน์ ผอบงา


2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)
กุลวรรณ ผาพิมูล, รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ และ ทศพร สวนแก้ว

3 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะกับบทเรียนสำเร็จรูป
วันวิสา ภูมิประเสริฐ, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของฟูเนอร์ (Furner)
ถนอมศิลป์ บุญพิมพ์, ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์

5 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้โปรแกรมการ กำกับตนเอง โรงเรียนบ้านวังเวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย และ ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์

6 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือและเทคนิคผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรมศรี ศรีพลราช และ ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI
สุรศักดิ์ ภะวะ ดร.มนตรี อนันตรักษ์ และ ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์

8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สิทธิชัย ไตรโยธี ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ และ นิติธาร ชูทรัพย์

9 ปัญหาในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
สนอง บุญเพิ่ม รศ.ปราโมทย์ ลำใย และ รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์

10 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบ TGT และการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นันตพร วดีศิริศักดิ์ ดร.มนตรี อนันตรักษ์ และ ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ์

11 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี
ด.ต.สุนทร เอกพันธ์ รศ.นาวาตรี นิติ ผดุงชัย และ รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์

12
พัชรี เพียรชนะ ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์

13 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนเทศบาล 7 เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สว่างจิตร วิเศษ และ รศ.ดร.ฉลองรัฐ อินทรีย์

14 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บุญรัตน์ คึมยะราช ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ และ นิติธาร ชูทรัพย์

15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA
พัชรพร เชื้อดวงผูย ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี และ ดร.มนตรี อนันตรักษ์