Member
สมัครสมาชิก จัดการข้อมูลสมาชิก

ทำรายการสมัครสมาชิก
คำนำหน้า(ภาษไทย) :
ขื่อ – สกุล (ภาษาไทย):
คำนำหน้า(ภาษาอังกฤษ) :
ขื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ):
ประเภทสมาชิก :
ตำแหน่ง :
ชื่อหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานภายนอก) :
ที่อยู่สำหรับจัดส่งวารสาร : บ้านเลขที่, หมู่บ้าน, ถนน, ตรอก, ซอย, ตำบล
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
email :
โทรศัพท์ : * ระบุุตัวเลขเรียงติดกันไม่ต้องมีขีด –
ระยะเวลาสมาชิก :
โดยเริ่มฉบับที่ :
ปีที่
สิ้นสุดฉบับที่ :
ปีที่

 

หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก : * ไฟล์นามสกุล pdf หรือ jpg หรือ jpeg เท่านั้น
ไฟล์บทความทางวิชาการ (ถ้ามี) :
* ไฟล์นามสกุล pdf เท่านั้น

หมายเหตุ หากมีข้อแก้ไข/ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก/เปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก/หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อบรรณาธิการได้ที่ npujournal@gmail.com โทร 042-532477-8 ต่อ 605

Important!

หมายเหตุ:

         1. สมัครสมาชิกโดยไม่ลงบทความ ปีละ 900 บาท

         2. อัตราค่าลงบทความ 3,500 บาท ต่อครั้ง

         3. ชำระเงินค่าลงบทความ ชื่อบัญชี เงินรับฝากอื่น มหาวิทยาลัยนครพนม ธนาคารทหารไทย

สาขานครพนม เลขที่บัญชี 321-2382372

         4. ในกรณีที่มีการประเมินมากกว่า 1 ครั้งผู้ลงบทความจะต้องชำระเงินเพิ่ม 800 บาท/ครั้ง