ผู้ประเมินบทความปีที่11ฉบับที่1

 

ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
ประจำวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1  
 1. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.รวี  หาญเผชิญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพา  แสนชัยธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เอมอิ่มธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์  ประดับมุข เชอร์เรอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา  คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ชุดา  วิจิตรจามรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  บุญสถิรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุรพร  ศุทธรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  กู้เจริญประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  อัสสะรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26. รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม มหาวิทยาลัยนเรศวร
28.รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์  แก้วนุช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
29.รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  แสงพิกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
30. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
31. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์  พูนพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
34. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  บุญเติม ข้าราชการบำนาญ
35. รองศาสตราจารย์ อรชร  มณีสงฆ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา  ตุลย์เมธาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี  ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สุรเศรษฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  แซ่วัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์  วิริยะสืบพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  ลิ่มอุสันโน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  เหมือนจันทร์เชย มหาวิทยาลัยมหิดล
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ประสงค์ทัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
53. ดร.พัชร์หทัย  จารุทวีผลนุกูล มหาวิทยาลัยรังสิต