ผู้ประเมินบทความปีที่10ฉบับที่3

ผู้ประเมินบทความ (Reviewer)
ประจำปีที่ 10 ฉบับที่ 3
1.ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  นิยมาภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อ่อนศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์  อิ้งจะนิล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เชิงเชาว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  มหณรงค์ชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  วรรธนโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัย  ชวนไชยะกูล มหาวิทยาลัยมหิดล
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19. รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20. รองศาสตราจารย์ ไฉไล ศักดิ์วรพงศ์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา  เจริญสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์ ข้าราชการบำนาญ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  สิริสุขศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต มหาวิทยาลัยบูรพา
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกื้อกูล สุนันทเกษม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปถมา  เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม