ผู้ประเมินบทความปีที่8ฉบับที่1

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ  วงศ์สามัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จันทร์จรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา  ผลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  นักรบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ สมหมาย  ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  จรัณยานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี  ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก  ย่านเดิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ฮวดศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
26. ดร.กาญจน์  หงษ์มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม