ผู้ประเมินบทความปีที่7ฉบับที่3

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
1.ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์      ข้าราชการบำนาญ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ  กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ตันศรีสกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ประเสริฐ  หกสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย  ตันสุชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพา  แสนชัยธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  ลีนานนท์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
13. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา            
14. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ  วิสุทธิแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  สิทธิจิรพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ    มหาวิทยาลัยบูรพา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล เอื้อปิยฉัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์        มหาวิทยาลัยนครพนม
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เติมเตชาติพงศ์         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  สระน้ำคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28. ดร.ศิวาพร  ฟองทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น