ผู้ประเมินบทความปีที่7ฉบับที่2

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ  กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ธีระวนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  นักรบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ประเสริฐ  หกสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา
9. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพา  แสนชัยธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล  ภูตะโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  สุนทรานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทนายุทธ ข้าราชการบำนาญ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราเพ็ญ  ยิ้มประเสริฐ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี  มากพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  เอกพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช  ปัญญไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี  เจริญศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วกร  เมืองแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร