ผู้ประเมินบทความปีที่7ฉบับที่1

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. รองศาสตราจารย์.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพา แสนชัยธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12 รองศาสตราจารย์ ดร.ธร สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญเติม ข้าราชการบำนาญ
14. รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย วิริยารมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากร แก้วสว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
23. ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24. ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
25. ดร.อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
26. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์