ผู้ประเมินบทความปีที่6ฉบับที่3

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 3
1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์  จรัสศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ประเสริฐ  หกสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เทียนทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ  กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล  ภูตะโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  บุญเติม ข้าราชการบำนาญ
14. รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  เอกพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21. นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์