ผู้ประเมินบทความปีที่6ฉบับที่2

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พระศรีคัมภีรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ผจญ  คำชูสังข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี  ก้องเบญจภุช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ  กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์  หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.บาหยัน  อิ่มสำราญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา  จิตต์จรัส มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. รองศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์.ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ไชยพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ธร  สุนทรายุทธ ข้าราชการบำนาญ
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  บุญเติม ข้าราชการบำนาญ
20. รองศาสตราจารย์ จินตนา  พุทธเมตะ ข้าราชการบำนาญ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์  โสดานิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวี  อุตกฤษฏ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  รพีพิศาล มหาวิทยาลัยรังสิต
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ำเลิศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม