ผู้ประเมินบทความปีที่6ฉบับที่1

ผู้ประเมินบทความ (Readers)
ประจำวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 
1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ  กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักดิ์  หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. รองศาสตราจารย์.ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพา  แสนชัยธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ธีระวนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ จินตนา  พุทธเมตะ ข้าราชการเกษียณ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  นักรบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์  รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ปิยพสุนทรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐรัมภาพร  ธนปิยวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช  เจริญนิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  สิทธิจิรพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ฟูนิลกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ  ดีประเสริฐ มหาวิทยาลัยนครพนม
27. ดร.อติชาต  หาญชาญชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่