ผู้ประเมินบทความปีที่5ฉบับที่3

 

 

                                                                                                ผู้ประเมินบทความ (Readers)
                                                                                                       ประจำวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3
 
1.ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ธร สุนทรายุทธ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.รองศาสตราจารย์.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-พระนครเหนือ
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร