Npuli_admin

Author's details

Date registered: มกราคม 1, 2014

Latest posts

  1. (No title) — กันยายน 15, 2014
  2. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับพิเศษ — พฤษภาคม 1, 2014
  3. ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 — พฤษภาคม 1, 2014
  4. ข่าวดี!! วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) แล้ว — เมษายน 22, 2014
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม และกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน — กุมภาพันธ์ 28, 2014

Author's posts listings

(No title)

พ.ค. 01

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับพิเศษ

พ.ค. 01

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

เม.ย. 22

ข่าวดี!! วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index (TCI) แล้ว

ก.พ. 28

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม และกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Continue reading »