มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557

ประกาศเมื่อ 20/2/2014 16:08 น. อ่าน 267

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดงานมหกรรมบริการวิชาการ วันเปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรองศาสตราจารย์ ผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

งานมหกรรมบริการวิชาการ วันเปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ครู-อาจารย์ ได้เพิ่มพูนทักษะอาชีพจากการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่นักเรียน และชุมชนในจังหวัดนครพนม สร้างเวทีให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรักสามัคคีในการทำงาน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยภายในงานมีกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา กิจกรรมประกวดโครงงานของนักศึกษาระดับจังหวัด กิจกรรมประกวดร้องเพลง ประกวดการเต้น B-Boy กิจกรรมการเยี่ยมชมสาขาวิชา พร้อมด้วยกิจกรรมการแข่งขันจากสาขาวิชาต่างๆ โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน และชุมชนใกล้เคียง 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่าย ดังนี้ บริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี จำกัด สาขานครพนม, บริษัท อีซูซุนครพนม จำกัด, องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช, สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ, องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย, องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า, องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม, องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่, โรงเรียนนครพนมวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์), โรงเรียนบ้านชะโนต และโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
 
ภาพข่าว
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.