ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศเมื่อ 24/6/2013 11:04 น. อ่าน 251

          ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินโครงการชีวเกษตรสู่เกษตรอนามัย ระว่างวันที่  14 – 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 ณ บ้านโพนแพง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมดำเนินงานได้แก่ รองศาสตราจารย์สำรวจ   อินแบน ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม นายสุขุม  สุดโกทา หัวหน้าโครงการชีวเกษตรสู่เกษตรอนามัย และนายสุนทร   วะโลลม ผู้ร่วมดำเนินงาน  การดำเนินงานประกอบด้วยการสาธิตการผลิตสารชีวภาพ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน และการจัดทำแปลงสาธิตและวิจัยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ โดยได้จัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 3 ราย 3 แปลง ๆ ละ 1 ไร่ ภายในพื้นที่แต่ละแปลงประกอบด้วยพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลซึ่งจะต้องติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการใช้ปุ๋ยชีวภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

 
ภาพข่าว
ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.