โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556

ประกาศเมื่อ 7/6/2013 15:58 น. อ่าน 260

              เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยนายนาวี อุดร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองนครพนม
              สำหรับการจัดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ ได้จัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัย ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
 
ภาพข่าว
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.