ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555

ประกาศเมื่อ 2/7/2012 10:26 น. อ่าน 243

            เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนั้นจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น  เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิดผล

โดยการประชุมคณะกรรมการ ทอป.ครั้งที่ 3/2555 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 3/2555 ว่า ตามที่ ทปอ.มีมติที่จะปรับการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. ให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนที่เป็นสากลสอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนในกลุ่มประเทศยุโรป และอาเซียน  ในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา(แอดมิชชั่น) ของ ทปอ. หรือ แอดมิชชั่นฟอรัม จึงได้จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงปฎิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งทุกปีจะมีการรับสมัครประมาณเดือน เม.ย. โดยมีข้อเสนอ 2 รูปแบบ ดังนี้  รูปแบบที่ 1 การสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ประมาณเดือน ต.ค.2556, การสอบ7 วิชาสามัญ เดือน ม.ค.2557 ส่วนการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลาง กำหนดจำหน่ายระเบียบการคัดเลือก 15-28 พ.ค.2557, รับสมัคร 18-28 พ.ค.2557 ชำระเงินค่าสมัคร 18-30 พ.ค.2557, ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 4-6 มิ.ย.2557 ,ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 13 มิ.ย.2557 ,สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-25 มิ.ย.2557 ,ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 30 มิ.ย.2557


สำหรับรูปแบบที่ 2 เริ่มจากการสอบ7 วิชาสามัญในเดือน ม.ค.2557 , สอบแกต/แพตครั้งที่ 1/2557 ประมาณต้นเดือนมี.ค.2557 ,สอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2557 ต้นเดือนพ.ค.2557,ส่วนการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลาง กำหนดจำหน่ายระเบียบการคัดเลือก 5-18 มิ.ย.2557,รับสมัคร 8-18 มิ.ย.2557, ชำระเงินค่าสมัคร 8-20 มิ.ย.2557, ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 28-30 มิ.ย.2557 ,ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 ก.ค.2557 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 14-16 ก.ค.2557 ,ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 24 ก.ค.2557
 

ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่ได้ลงมติใดๆ แต่ได้มอบหมายให้คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มกลับไปวิเคราะห์ ข้อดีและข้อเสียของทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีระยะห่างจากปฎิทินเดิม 2-3 เดือน โดยขอให้หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนอยู่ในคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มด้วย จากนั้นให้นำกลับมาเสนอ ทปอ.เพื่อหาข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 26 ส.ค.2555 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกันนี้ ทปอ.ยังขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งปรับช่วงเวลาในการเปิดรับนิสิตนักศึกษาในระบบรับตรง โดยให้เริ่มในเดือน ม.ค.จากเดิมที่จะเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาในห้องเรียนอย่างเต็มที่ ส่วนการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทปอ.ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว โดยขอให้จัดสอบปลายภาคตามเดิม ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายเลื่อนการรับสมัครแอดมิชชั่นและกระบวนการสอบต่างๆให้เหมาะสม ซึ่งจะใช้ช่วงระยะเวลาที่เด็กจบและรอเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ประมาณ 2 เดือนในการปรับความรู้พื้นฐานและเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน อย่างไรก็ตาม สำหรับปฏิทินแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ที่ประชุมมีมติให้ใช้กำหนดการตามเดิมโดยล้อวันที่สมัครแอดมิชชั่น ในปีการศึกษา 2555
 

นอกจากนี้ ทปอ. ยังได้หารือถึงปัญหาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการปรับขึ้นภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มเงินเดือน 15,000 บาท เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยจะขอให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณในส่วนนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณมหาศาลสำหรับการปรับเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น จุฬาฯ ต้องใช้งบฯ เพิ่มถึง 400 ล้านบาทต่อปี และม.เกษตรศาสตร์ ต้องใช้งบฯ เกือบ 100 ล้านบาท เป็นต้นศ.ดร.สมคิด กล่าว

ที่มาข่าว: http://www.dailynews.co.th/education/133704

 

 
ภาพข่าว
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.