โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)

ประกาศเมื่อ 27/6/2012 08:57 น. อ่าน 233

                จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน(AEC) ขึ้น ในระหว่างวันที่18 – 25 มิถุนายน 2555 โดย นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จังหวัดนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดขึ้น ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จ.นครพนม มีเยาวชนจาก3ประเทศ 9จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย สกลนคร และ นครพนม จากประเทศไทย, แขวงบอลิคำไซ และแขวงคำม่วน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดกวางบิงห์ เงห์อาน และ ฮาติงห์ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมจำนวน100คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน(AEC) เพื่อเรียนรู้ภาษา การศึกษาศิลปวัฒนธรรมของกลุ่ม3ประเทศ9จังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมระหว่างกลุ่มเยาวชน และเพื่อศึกษาและถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมอันจะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และสร้างจิตสำนึก ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ซึ่งอาเซียนจะรวมตัวกันเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558 เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างเยาวชนในภูมิภาคต่างๆให้เกิดความเข้าใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนดียิ่งขึ้น
 
ภาพข่าว
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.