งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”

ประกาศเมื่อ 15/3/2012 11:23 น. อ่าน 245

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเรื่อง  “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน” ณ ห้องประชุม 2 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ได้แก่ อ.อดิเทพชัยย์การณ์  ภาชนะวรรณ  อาจารย์ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม และ อ.ศิริดา บุรชาติ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพข่าว
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.