อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศเมื่อ 9/6/2554 16:32 น. อ่าน 234

เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2554 เวลา 09.00 น. งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก นายอัศนีย์  ฐานสันโดษ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และรองศาสตราจารย์พัชรี  หอวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรม

นายประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพัฒนาบุคลากร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า”เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ให้แก่ผู้บังคับบัญชา ที่ต้องทำหน้าที่ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จำนวนทั้งสิ้น 146  คน จากทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

 
ภาพข่าว
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.