คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 มหาวิทยาลัยนครพนม

     

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

ประธานคณะกรรมการ 

     

 ศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มพูน  กีรติกสิกร

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง
กรรมการ

 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จิรวัฒน์กุล
กรรมการ

     

 ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง  จักรใจ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ

กรรมการ