วิทยาลัยนาหว้า  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๐ หมู่ ๔ถนนนาหว้า-ห้วยไห  ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐โดยได้ใช้บริเวณพื้นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์จากที่ดินอำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  จำนวน  ๒๐๐ไร่  ใช้สำหรับการก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑  เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกการบัญชี  และแผนกช่างยนต์

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒  เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างไฟฟ้า

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔  เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนการบัญชี  และแผนกช่างยนต์ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕  เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  แผนกช่างไฟฟ้า

ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๗ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๒กันยายน  ถูกหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยใช้ชื่อเดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า   มหาวิทยาลัยนครพนม

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ศูนย์ศรีสงคราม  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  ได้มีการย้ายมาสังกัดวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑ วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ได้มีการย้ายศูนย์ศรีสงครามไปสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า  ได้เปลี่ยนชื่อตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น วิทยาลัยนาหว้า  มหาวิทยาลัยนครพนม

ปัจจุบันวิทยาลัยนาหว้า  ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มี ๕  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  มี ๕ สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ