นายสุมิตรชัย  กันหาคุณ 

                       ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม                       

                                     

                               

 

          นางสาวจิราภรณ์  เขจรศาสตร์                         นางสาวอังศุมาลิน สมเทพ                                 นายสุพัศ โคตรผาย 

           รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา