จำนวนนักศึกษาที่มาลงทะเบียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560

วิทยาลัยนาหว้า  มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ระดับชั้น

แผนกวิชา

มาลงทะเบียน/ชำระค่าหน่วยกิต

มาลงทะเบียน/ยังไม่ชำระค่าหน่วยกิต

พักการเรียน/รักษาสภาพ

รวมทั้งหมด

 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

 

ปวช.๑

ช่างยนต์

๒๙

 

๒๙

 

 

 

 

๒๙

 

 

ช่างไฟฟ้ากำลัง

๒๖

 

๒๖

 

 

 

 

๒๖

 

 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

๑๖

๑๘

 

 

 

 

 

 

๑๘

 

 

การบัญชี

 

๑๓

๑๓

 

 

 

 

 

 

๑๓

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒๓

๒๗

 

 

 

 

๒๗

 

รวม ปวช.๑

๗๕

๓๘

๑๑๓

๑๑๓

 

ปวช.๒

ช่างยนต์

๔๑

 

๔๑

 

 

๔๑

 

 

ช่างไฟฟ้า

๒๐

 

๒๐

 

 

 

 

๒๐

 

 

อิเล็กทรอนิกส์

๑๖

๑๙

 

 

 

 

 

 

๑๙

 

 

การบัญชี

 

๑๖

๑๖

 

 

๑๖

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๔

๑๘

 

 

 

 

๑๘

 

รวม ปวช.๒

๖๘

๔๖

๑๑๔

๑๑๔

 

ปวช.๓

ช่างยนต์

๒๕

 

๒๕

 

 

 

 

๒๕

 

 

ช่างไฟฟ้า

๑๑

 

๑๑

 

 

 

 

๑๑

 

 

อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

การบัญชี

 

๒๒

๒๒

 

 

 

 

๒๒

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๕

๑๙

 

 

 

 

๑๙

 

รวม ปวช.๓

๔๒

๓๙

๘๑

๘๑

 

รวม ระดับ ปวช.

๑๘๕

๑๒๓

๓๐๘

๓๐๘

 

ปวส.๑

เครื่องกล

๒๓

 

๒๓

 

 

 

 

๒๓

 

 

ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบัญชี

 

๑๔

๑๔

 

 

 

 

 

 

๑๔

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๓

๑๖

 

 

 

 

 

 

๑๖

 

รวม ปวส.๑

๓๙

๒๗

๖๖

๖๖

 

ปวส.๒

ช่างยนต์

๒๐

 

๒๐

 

 

 

 

๒๑

 

 

ช่างไฟฟ้า

๑๓

 

๑๓

 

 

 

 

 

 

๑๓

 

 

อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบัญชี

๑๑

๑๒

 

 

 

 

 

 

๑๒

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๓

๑๘

 

 

 

 

 

 

๑๘

 

รวม ปวส.๒

๔๒

๒๔

๖๖

๖๗

 

รวม ระดับ ปวส.

๘๑

๕๑

๑๓๒

๑๓๓

 

รวมระดับ ปวช. และปวส.

๒๖๖

๑๗๔

๔๔๐

๔๔๑

 

   

๔๔๐

 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน

๔๔๐