::: วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยใกล้บ้าน มาตรฐานสากล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โทร. :::วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยใกล้บ้าน มาตรฐานสากล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โทร.

ข้อมูลผู้เรียน

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

130

0

0

130

ปวช.2

104

0

0

104

ปวช.3

92

0

0

92

รวม ปวช.

326

0

0

326

 

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

76

6

82

ปวส.2

63

5

68

รวม ปวส.

139

11

150

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

127

66

51.97

ปวส.2

69

56

81.16

รวม

196

122

62.24

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

113

70

61.95

ปวส.2

73

59

80.82

รวม

186

129

69.35