ประเภทวิชาและสาขาที่เปิดสอน

ลำดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

๑. ช่างยนต์

๑. ช่างยนต์

๒. ช่างไฟฟ้ากำลัง

๒. ช่างไฟฟ้ากำลัง

๓.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

๓.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

๑.การบัญชี

๑.การบัญชี

. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวน   ๒ ประเภทวิชา

จำนวน    สาขาวิชา

จำนวน    สาขาวิชา