จำนวนบุคลากรวิทยาลัยนาหว้า

ประเภทบุคลากร

 

ต่ำกว่าป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 

 

-        คณบดี

 

 

 

-        รองคณบดี

 

 

รวม

 

 

 

 

 

๒. ผู้สอน

 

 

 

 

 

-        ข้าราชการ

 

 

 

 

 

-        พนักงานราชการ

 

 

-        พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

๑๖

 

๑๖

-        ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

-        ตามสัญญา

 

 

รวม

 

 

 

 

 

๓. บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

 

 

-        ข้าราชการ

 

 

 

 

 

-        พนักงานราชการ

 

 

-        พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

-        ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

-        ตามสัญญา

 

 

 

รวม

๑๐

๒๖

๔๓

รวมทั้งสิ้น

๔๓