หน้าหลัก
ตารางสูจิบัตร
หนังสือเชิญร่วมประชุม
การสมัครร่วมประชุม
การส่งผลงานวิชาการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอผลงาน
อัตราการลงทะเบียน
การสำรองที่พักและการเดินทาง
กำหนดการ
แนวทางการจัดทำเอกสาร
ติดต่อเรา
 

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก”

การจัดการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 8 เป็นการประชุมวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านระบบเกษตร ของนักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม และองค์กรสนับสนุนการวิจัยต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น การจัดการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมหมุนเวียนกันไปในแต่ละปี และในปีนี้จัดให้มหาวิทยาลัยนครพนมเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดนครพนม และในปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีสำคัญที่โลกได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตร และรวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร ทั้งของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม และผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากมายมหาศาลและต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายการบริหารจัดการของรัฐฯที่ต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบเกษตร อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่เพื่อผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก ซึ่งทำให้พื้นที่การผลิตพืชอาหารได้รับผลกระทบ อันนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)  และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการระบบเกษตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดังกล่าว รวมทั้งเพื่อฉลองครบรอบ 7 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการด้านระบบเกษตร
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจในด้านระบบเกษตร ความมั่งคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก
3. เพื่อเป็นการรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลนำเสนอแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
4. เพื่อฉลองการครบรอบ 7 ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม

จัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร

กำหนดการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานและบทความวิชาการ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)

รูปแบบ กำหนดส่ง/ติดตั้ง หมายเหตุ

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล์

บทคัดย่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555

ทางอีเมล์และเว็บไซต์

บทความฉบับเต็ม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

ทางอีเมล์เท่านั้น

โปสเตอร์ วันที่ 4 กันยายน 2555 นำมาติดตั้งด้วยตนเองที่สถานที่จัดงาน

หมายเหตุ : สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กรุณาเตรียมแผ่นซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูลบทความฉบับเต็มในรูป ”doc” หรือ ”docx”และไฟล์การนำเสนอในรูป “ppt” หรือ “pptx”
               สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ กรุณาเตรียมแผ่นซีดี บันทึกไฟล์ข้อมูลบทความในรูป “doc” หรือ “docx”

การส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และบทความทางวิชาการ (ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์)
            กรุณาส่งแบบตอบรับนี้กลับมาที่
            ที่อยู่ : ภาควิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 103 ม.3 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
                     (วงเล็บมุมซอง “การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “)

            โทรสาร 042-532-480 (ระบุใบนำส่งเอกสาร “การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ และขอความกรุณาสำเนาถึงฝ่ายงานทะเบียน ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ)

            E-mail : nasc8_npu@hotmail.com (สำหรับบทคัดย่อ และบทความวิชาการ (ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์) ขอความกรุณาแนบไฟล์ส่งสำเนาถึง dr.sorat@gmail.com เพื่อป้องกันในกรณีเกิดการสูญหายของไฟล์เอกสารแนบ และป้องกันระบบขัดข้อง

            * การส่งเอกสารวิชาการสมบูรณ์ กรุณาส่ง nasc8_npu@hotmail.com

   
ติดต่อสอบถามรายละเอียด : ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการระบบเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประสานงานหลัก : ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
โทรศัพท์ : 08
6-8669364
E-mail : dr.sorat@gmail.com