กองพัฒนานักศึกษา จัดทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ประกาศ 18/9/2014 10:33 น. อ่าน 54
คณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการผลการเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักศึกษา
ประกาศ 17/9/2014 15:27 น. อ่าน 58
ม.นครพนม ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดนครพนม
ประกาศ 17/9/2014 15:26 น. อ่าน 97
ม.นครพนม มอบเงินสนับสนุนโครงการรวมน้ำใจให้กาชาด
ประกาศ 10/9/2014 12:36 น. อ่าน 144
ม.นครพนม ร่วมงานโสเหล่ยามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2557
ประกาศ 10/9/2014 12:35 น. อ่าน 153
ดูทั้งหมด
รายการ กล้าคิด กล้าทำ ตอน ตามฝันติดปีกกับอาชีพนักบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

Post 16/9/2014 17:22 น. Views 12 ครั้ง
More
   
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 1125/2557 เรื่องมอบหมายหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี อ่าน 3,491
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2558 อ่าน 68
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย ขอความร่วมมือกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๗ อ่าน 3,903
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนม-คำม่วน มาราธอนนานาชาติ 2014 อ่าน 2,711
การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 34,411
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาแนงทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น และภูมิภาคในอนาคต อ่าน 2,538
ดาวน์โหลดข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่าน 5,172
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ อ่าน 11,732
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เลื่อนวันสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป อ่าน 16,102
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี อ่าน 158,251
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
*** ยังไม่มีข่าวในขณะนี้ ***
การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 119
ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557 อ่าน 1,173
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กชิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย จำนวน1ทุนในปีการศึกษา 2558 อ่าน 1,893

เชิญร่วมการแข่งขัน PTT Science Challenge และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ อ่าน 5
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 33 อ่าน 4
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 อ่าน 7
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 6 อ่าน 4
พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อ่าน 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2557 อ่าน 5
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป" อ่าน 4
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 อ่าน 4
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อ่าน 4
การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร อ่าน 10
รับสมัครนักศึกษา
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานประจำปี ม.นครพนม 2555
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ม.นครพนม
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
npu mail
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
คลีนิกวิชาการ
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter