คณะเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2558
ประกาศ 3/7/2015 10:01 น. อ่าน 68
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมประชุมจัดทำแผนดำเนินงานการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก
ประกาศ 3/7/2015 10:00 น. อ่าน 64
พิธีไหว้ครู ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ 25/6/2015 18:08 น. อ่าน 252
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง อนาคตโลจิสติกส์ไทยสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 25/6/2015 18:01 น. อ่าน 143
งานวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการเสริสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการทำงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศ 25/6/2015 17:55 น. อ่าน 104
ดูทั้งหมด
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"

Post 9/6/2015 09:56 น. Views 42 ครั้ง
NPU NEWS ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2558

Post 18/6/2015 14:00 น. Views 30 ครั้ง
More
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่าน 326
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม และวันรายงานตัวเข้าศึกษา ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย อ่าน 10,170
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไข) อ่าน 14,646
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน 20,321
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 3,115
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และนิติกร อ่าน 588
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน 7,663
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
*** ยังไม่มีข่าวในขณะนี้ ***
ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส (ทุนการศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3) อ่าน 53
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี) อ่าน 69
จัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Taiwan-thailand elite 600 scholarship program อ่าน 35
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme อ่าน 210

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) อ่าน 15
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย อ่าน 19
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาชีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 อ่าน 49
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวรับสมัครงาน อ่าน 55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ อ่าน 13
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 " อ่าน 14
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ อ่าน 14
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น อ่าน 8
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม อ่าน 30
ประชาสัมพันธ์ E-Learming ด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม อ่าน 12
รับสมัครนักศึกษา
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter