3 หน่วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน มนพ. เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ 26/8/2016 19:34:28 น. อ่าน 11
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม
ประกาศ 26/8/2016 19:19:03 น. อ่าน 5
มนพ. แถลงข่าวความคืบหน้า กรณีอุบัติการณ์เครื่องบินผาดแผลงวิทยาลัยการบินนานาชาติ ลงจอดฉุกเฉิน
ประกาศ 26/8/2016 19:06:21 น. อ่าน 11
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ 25/8/2016 18:26:52 น. อ่าน 72
กองพัฒนานักศึกษา มนพ. จัดโครงการอบรมประชุมเชียร์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2559
ประกาศ 24/8/2016 09:32:10 น. อ่าน 69
ดูทั้งหมด
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 11

Post 23/8/2016 09:02:07 น. Views 3 ครั้ง
แถลงข่าวความคืบหน้า กรณีอุบัติการณ์เครื่องบินผาดแผลงวิทยาลัยการบินนานาชาติ ลงจอดฉุกเฉิน

Post 26/8/2016 20:09:27 น. Views 3 ครั้ง
More
 
   
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ.2559 อ่าน 395
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 9,271
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อ่าน 2,633
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ อ่าน 762
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่ง อาจารย์ ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท(โดยวิธีการคัดเลือก) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ อ่าน 289
วิทยาลัยนาหว้า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (คณิตศาสตร์) อ่าน 557
ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา อ่าน 835
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 3,553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม อ่าน 6,659
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมสำหรับอาจารย์ อ่าน 8
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง อ่าน 69
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (ใหม่ล่าสุด) อ่าน 35
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา อ่าน 100
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6 อ่าน 28
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง จ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THERTER อ่าน 18
*** ยังไม่มีข่าวในขณะนี้ ***

[นพ 0017.3/ว11105] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ภาคภูมิแผ่นดินไทย" อ่าน 3
[นพ 0017.3/ว11104] ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการทหาร อ่าน 0
[อล.053/2559] ขอเชิญเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 5 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 31-33 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคคลภายในองค์กร อ่าน 2
[วช 0005/ว 5440] ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันสิ่งประดิษฐ์" ประจำปี 2560 อ่าน 2
[ศธ 0514.1.27/ว 6340] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" อ่าน 1
[สพม 0005/ว 550] ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่าน 1
[ศธ 0565.01/18] มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ อ่าน 2
[ศธ 0542.01.03/ว 1841] มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ อ่าน 6
[กค 0401.5/ว293] หนังสือคู่กฏหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง อ่าน 2
ขอเชิญเข้าอบรม Hadoop Bootcamp อ่าน 24

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 201 โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter