มนพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ 24/6/2016 09:03 น. อ่าน 51
อธิการบดีพบบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559
ประกาศ 23/6/2016 19:20 น. อ่าน 96
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559
ประกาศ 23/6/2016 15:42 น. อ่าน 149
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศ 14/6/2016 19:03 น. อ่าน 221
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ประกาศ 14/6/2016 19:00 น. อ่าน 115
ดูทั้งหมด
ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนจากศิษย์การบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ผ่านรายการโทรทัศน์

Post 1/6/2016 11:05 น. Views 105 ครั้ง
แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบินฝึกบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติตก

Post 2/6/2016 20:15 น. Views 89 ครั้ง
More
 
   
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 1,220
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) อ่าน 39,783
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 อ่าน 1,739
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 5,320
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ่าน 281
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ อ่าน 2,548
คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อ่าน 2,110
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป อ่าน 8,856
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม อ่าน 5,385
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคล่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน อ่าน 14
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล) อ่าน 12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 32
[ศธ 0507(2)/ว606] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme อ่าน 639
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย อ่าน 486
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and fellowships อ่าน 14,150

[ส.217/2559] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พ.ศ. 2559 อ่าน 52
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิคในโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำปีที่ 10 อ่าน 55
[ศธ 0547.12/ว086] ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานุพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 8 อ่าน 84
[ศธ 0516/ร566] ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Tecnology (TUSAT) อ่าน 755
[วท 5401/ว295] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3 อ่าน 48
[ศธ.0526.01/ศอศ.084.328] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 ASEAN Entrepreneur Clup lll อ่าน 67
[ศธ 571700/ว2780] ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่าน 67
[พม 0504/ว1379] โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" อ่าน 127
[ศธ 0522.10/ว1932] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ่าน 110
[สคช.05.ว329/2559] เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 อ่าน 53

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter