มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์สุนทร บุญญาฐิการ รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะ
ประกาศ 16/12/2014 17:50 น. อ่าน 114
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ประกาศ 16/12/2014 17:48 น. อ่าน 81
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
ประกาศ 16/12/2014 17:47 น. อ่าน 62
More TV ลงพื้นที่งานวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมถ่ายทำรายการ “คิด อยู่ ได้”
ประกาศ 16/12/2014 17:46 น. อ่าน 40
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน
ประกาศ 16/12/2014 17:45 น. อ่าน 37
ดูทั้งหมด
NPU NEWS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

Post 15/12/2014 09:40 น. Views 8 ครั้ง
More
   
มหาวิทยาลัยนครพนม ชี้แจงการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี อ่าน 5,957
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1 อ่าน 1,618
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม อ่าน 704
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 947
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปี 2558 อ่าน 3,471
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน 24,587
ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 อ่าน 1,287
ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่าง วันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 อ่าน 13,335
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง กำหนดการเลื่อนสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ระบบปกติ) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 อ่าน 3,478
ดาวน์โหลดข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่าน 5,405
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ อ่าน 12,875
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา อ่าน 900
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่าน 598
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เปลี่ยนแปลงห้องสอบ) อ่าน 19,547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี อ่าน 12,939
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่าน 5,633
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวัดผลและประเมินผล) อ่าน 3,718
ระบบรับสมัครงานออนไลน์
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
ผุ้ชนะการประกวดซื้อครุภัฑณ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ อ่าน 27
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ อ่าน 24
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ อ่าน 14
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อ่าน 8
ผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม อ่าน 20
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร อ่าน 17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 22
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ อ่าน 48
การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว อ่าน 145
ทุน Technolgy Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 อ่าน 15
คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ่าน 446
ทุนแลกเปลี่ยยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2558 อ่าน 359
การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 457

การจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองจังหวัดนครพนม อ่าน 119
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน 31
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ อ่าน 17
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม อ่าน 14
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ อ่าน 104
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ อ่าน 12
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมใจสร้างวัดใหม่ประเทศลาวเพื่อน้อมถวายองค์ในหลวง อ่าน 6
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญยาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5" อ่าน 12
The International Educational Technology Conference (IETC) อ่าน 46
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่าน 258
รับสมัครนักศึกษา
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ม.นครพนม
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
npu mail
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
คลีนิกวิชาการ
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter