มนพ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศ 23/9/2016 16:34:29 น. อ่าน 62
มนพ. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ประกาศ 23/9/2016 16:29:03 น. อ่าน 101
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 23/9/2016 11:53:36 น. อ่าน 58
โครงงานอุปกรณ์ฉีดปุ๋ย พลังงานสะอาด (C12) ผลงานทีมเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยธาตุพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศการ ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน หัวข้อ
ประกาศ 23/9/2016 11:06:18 น. อ่าน 40
กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบลงทุนรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่ว ประเทศ
ประกาศ 23/9/2016 11:04:19 น. อ่าน 43
ดูทั้งหมด
พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2559

Post 7/9/2016 15:09:04 น. Views 52 ครั้ง
NPU NEWS พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ สายการบินนกแอร์

Post 20/9/2016 10:48:14 น. Views 12 ครั้ง
More
 
   
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 9,356
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 3,635
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป อ่าน 12,668
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม อ่าน 6,978
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค อ่าน 129
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (ใหม่ล่าสุด) อ่าน 143
*** ยังไม่มีข่าวในขณะนี้ ***

[ศธ 0514.10/ว 3087] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ อ่าน 32
[มศป.0402/3063] ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่าน 23
[วท 5307/ว 2547] ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 อ่าน 14
[ศธ 0590.07/ว 0721] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 อ่าน 427
[สปสท.2/2559] ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อองค์กร โครงการ หรือบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 อ่าน 19
[ศธ 0501(1)/ว 1092] ขอเชิญร่วมประกวดดนตรี Second International Contest Wvoices of Motherland" และขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 8 ปี 2559 อ่าน 12
[รภ 0004/ว969] ขอเชิญประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2560 อ่าน 8
[ศธ 0526.07ว549] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อ่าน 10
[ศธ 0514.10/ว.2730] มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการสึกษา 2559 อ่าน 7
[ศธ 0507(4)/ว66] ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา ภาษาถิ่นและภาษาศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อ่าน 3

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter