นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ประกาศ 17/11/2015 14:49 น. อ่าน 160
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ 17/11/2015 14:47 น. อ่าน 150
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแขวงคำม่วน สปป.ลาว
ประกาศ 17/11/2015 14:43 น. อ่าน 93
นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ 17/11/2015 14:41 น. อ่าน 88
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดี ม.นพ. คนใหม่
ประกาศ 12/11/2015 16:39 น. อ่าน 840
ดูทั้งหมด
บรรยากาศการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม 2558 EP.2

Post 18/11/2015 12:16 น. Views 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนมมินิฮาล์ฟ - มาราธอน 2015 (TH - EN)

Post 20/11/2015 14:51 น. Views 33 ครั้ง
More
   
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่องรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร ,นครพนม ,มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 18,768
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 269
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 186
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 109
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่าน 898
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2015 อ่าน 13,736
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 389
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 669
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 3,135
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันสอบ การสอบ V-NET (อาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2558 อ่าน 65,019
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา อ่าน 21
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อ่าน 32
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ อ่าน 3,266
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป(สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน) อ่าน 20,020
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป อ่าน 12,458
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อ่าน 797
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการสถานีผลิตพลังงานในหน่วยงานฯ สิ้นสุดการรับฟังข้อเสนอแนะคำวิจารณ์ทางstore@npu.ac.th ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 อ่าน 26
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางสถานีพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 20
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ อ่าน 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 6
สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Volume License สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 300 ผู้ใช้งาน อ่าน 16
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเครื่อง Dynamic Light Scattering จำนวน 1 ชุด อ่าน 17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาศาตร์สาขาเคมี เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Typel จำนวน 1 ชุด อ่าน 12
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 13
สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ อ่าน 16
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานเอนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 12
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่าน 427

การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2559 อ่าน 9
การประกวดภาพถ่าย"พลังศรัทธา พระธาตุพนม" อ่าน 7
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง อ่าน 5
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จากออสเตรเลียนและจากการเข้าร่วมประชุม 2015 อ่าน 15
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ่าน 13
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้งที่ 14) อ่าน 8
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ อ่าน 46
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 และนำเสนอผลงานวิจัย อ่าน 36
ขอความร่วมมือจำหน่าย"ดอกป๊อปปี๊"ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก อ่าน 29
จัดทำแนวทางการดำเนินงานรางวัล MOE AWARDS และปรับแก้รายละเอียดหลักเกณฑ์ และการใช้คำขึ้นตัน สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่ายหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อ่าน 34
รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter