คณะเกษตรและเทคโนโลยี บริการวิชาการสู่ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประกาศ 26/8/2015 14:36 น. อ่าน 278
ม.นครพนม ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
ประกาศ 17/8/2015 10:17 น. อ่าน 198
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย นครพนม
ประกาศ 17/8/2015 10:15 น. อ่าน 154
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558
ประกาศ 17/8/2015 17:12 น. อ่าน 97
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 24/7/2015 14:43 น. อ่าน 400
ดูทั้งหมด
NPU NEWS ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม Bike for mom

Post 18/8/2015 12:41 น. Views 34 ครั้ง
เชิญร่วมงาน 10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

Post 22/8/2015 16:33 น. Views 60 ครั้ง
More
   
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันสอบ การสอบ V-NET (อาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2558 อ่าน 120
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย(Full Proposal) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 อ่าน 431
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สัง กัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 532
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่าน 12,254
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไข) อ่าน 32,487
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และนิติกร อ่าน 136
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อ่าน 211
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันบุคคล คัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และแม่บ้าน อ่าน 571
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 4,737
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่าน 793
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี อ่าน 12,161
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน 9,005
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ อ่าน 19
สรุปร่างสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ (ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558-7 กันยายน 2558) อ่าน 16
สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 รายการเช่ารถรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี และรถยนต์โดยสาร 15 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 ร อ่าน 24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายมหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน 28
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่ารถยนต์มาใช้ราชการ จำนวน 2 รายการ อ่าน 21
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ อ่าน 59
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน 236
ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส (ทุนการศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3) อ่าน 4,772
จัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Taiwan-thailand elite 600 scholarship program อ่าน 198

ขอเชิญทำบุญสมทบทุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"ประจำปี 2558 อ่าน 4
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2558 อ่าน 3
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ" อ่าน 3
ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรียงความ และวาดภาพ อ่าน 2
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อ่าน 3
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่าน 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 อ่าน 4
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2558 อ่าน 2
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อ่าน 1
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน อ่าน 2
รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter