การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติครั้งที่ 6 “พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน”
ประกาศ 25/8/2014 19:29 น. อ่าน 236
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาด้านกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปี 2557
ประกาศ 25/8/2014 16:58 น. อ่าน 151
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้าเหรียญทองเทบิลเทนนิส (ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี) ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศ 25/8/2014 19:28 น. อ่าน 71
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
ประกาศ 25/8/2014 15:53 น. อ่าน 144
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ประกาศ 25/8/2014 15:50 น. อ่าน 112
ดูทั้งหมด
NPU VARIETY ตอน สะพานเหล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

Post 18/8/2014 12:11 น. Views 32 ครั้ง
More
   
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยทีุ่มุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่าน 504
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แถลงการณ์และขอชี้แจงทำความเข้าใจกรณีการประเมินการปฏิบัติงานอธิการบดีครบ 2 ปี อ่าน 2,025
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนม-คำม่วน มาราธอนนานาชาติ 2014 อ่าน 910
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ อ่าน 13,707
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 2,899
การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 24,628
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2559 อ่าน 21,792
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาแนงทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น และภูมิภาคในอนาคต อ่าน 1,457
ดาวน์โหลดข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่าน 4,981
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ อ่าน 11,452
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา อ่าน 58
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เลื่อนวันสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป อ่าน 3,214
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี อ่าน 79,769
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์ อ่าน 38
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ อ่าน 36
การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 39
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสธารณรัฐอินเดียมีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติจำนวน20ทุน อ่าน 38
ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557 อ่าน 534
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กชิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย จำนวน1ทุนในปีการศึกษา 2558 อ่าน 1,754

การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ อ่าน 30
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ RD Camp Season 7 อ่าน 19
เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2557 อ่าน 23
ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ86พรรษาพ่อของแผ่นดินปีที่ 2 อ่าน 19
สนับสนุนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014 อ่าน 14
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบการดำเนินงานเชิงบูรณาการ" อ่าน 10
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู อ่าน 186
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนา และอบรมทางวิชาการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(Laboratory Safety Seminars & Training Courses) อ่าน 16
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าไตรพระราชทาน อ่าน 8
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆที่ผลิตในประเทศ อ่าน 6
รับสมัครนักศึกษา
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานประจำปี ม.นครพนม 2555
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ม.นครพนม
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
npu mail
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
คลีนิกวิชาการ
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter