พิธีพุทธาภิเษกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 6/12/2016 09:43:28 น. อ่าน 95
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมใจสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2559
ประกาศ 25/11/2016 11:27:37 น. อ่าน 92
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก กรณีการเสนอขึ้นบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ในการเป็นมรดกโลกของพระธาตุพนม
ประกาศ 25/11/2016 11:26:19 น. อ่าน 487
มนพ. จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
ประกาศ 25/11/2016 10:48:56 น. อ่าน 74
นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยียูเกะ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ 17/11/2016 15:36:37 น. อ่าน 578
ดูทั้งหมด
เทปบันทึกภาพการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม 59 EP.1

Post น. Views 40 ครั้ง
เทปบันทึกภาพการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม 59 EP.2

Post น. Views 11 ครั้ง
More
 
   
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) อ่าน 1,290
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร อ่าน 190
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่าน 127
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่าน 599
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่าน 1,381
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน 14,420
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน 1,701
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดการฝึกซ้อม ฯ อ่าน 1,881
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ ในต่างประเทศ พ.ศ. 2559 อ่าน 23,646
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 อ่าน 1,438
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ อ่าน 89
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อ่าน 1,356
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อ่าน 62,404
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 7,408
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา อ่าน 690
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่าน 456
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี อ่าน 3,268
สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ (A Full-Time Native English Instructor Needed) อ่าน 270
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือสู่การเรียนรู้ระบบเครื่องมือวัดสภาพการเดินทางอากาศยาน จำนวน 1 รายการ โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. อ่าน 4
ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลให้ใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 19
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Programme (CEIP) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 15
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือสู่การเรียนรู้ระบบเครื่องมือวัดสภาพการเดินทางอากาศยาน จำนวน 1 รายการ อ่าน 16
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์การศึกษาห้องอบและพ่นสี จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 อ่าน 10
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 82 ที่นั่ง อ่าน 7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลหลัก จำนวน 1 รายการ อ่าน 7
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดศึกษาการควบคุมแบบโปรแกรมตรรกะของระบบอากาศยาน จำนวน 1 รายการ อ่าน 7
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับศึกษาสมดุลของอากาศยาน จำนวน 1 รายการ อ่าน 8
ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้วภายในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นรายลักษณ์อักษร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. อ่าน 15
วช 0002/ว8973ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน ประจำปี 2560 อ่าน 658
Ref 2016/252cรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน 36

ศธ 0538/ว3257ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม อ่าน 31
ศธ 0501(1)/ว453องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ อ่าน 13
นร 1205.4/1644ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 อ่าน 12
พป.0002/ว2319การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 21 อ่าน 10
นพ 0031/ว16790ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประกวดท่องทำนองเสนาะ อ่าน 13
ศธ 6131/ว19ขอประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 อ่าน 29
ศธ0526.09/ว007ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ อ่าน 32,812
ศธ 0516.13/3229ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม อ่าน 13
ศธ 0551.12/ว772ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 อ่าน 32
ศธ 5211020/1178การดำเนินโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่าน 23
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 
สำหรับนักศึกษา สำหรับบุคลากร Link NPU
สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter