ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 8/2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
ประกาศ 9/10/2015 17:44 น. อ่าน 28
ม.นครพนม มอบเงินสบับสนุนการออกร้านกาชาด ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ประกาศ 6/10/2015 12:52 น. อ่าน 78
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 1/10/2015 13:40 น. อ่าน 285
ม.นครพนม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
ประกาศ 30/9/2015 11:28 น. อ่าน 190
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศ 21/9/2015 09:37 น. อ่าน 216
ดูทั้งหมด
พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2558

Post 5/10/2015 15:36 น. Views 17 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหาสามัคคี มหาวิทยาลัยนครพนม 2558

Post 7/10/2015 16:31 น. Views 10 ครั้ง
More
   
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 8/2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม) อ่าน 20
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี อ่าน 324
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 7/2558 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 1,941
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 1,837
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม, มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 5,855
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันสอบ การสอบ V-NET (อาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2558 อ่าน 64,702
ประกาศคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร พนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน อ่าน 208
ประมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป อ่าน 1,842
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป อ่าน 14,626
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบบริการศึกษา อ่าน 29
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อ่าน 33
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่าน 169

ขอเรียนเชิญประชุมเรื่อง "1st Internationat Conference on Multidisciplinary in management " อ่าน 32
การถวายผ้าพระกฐินและองค์กฐินวัดพัชรกิติยาภาราม พ.ศ.2558 อ่าน 18
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม อ่าน 22
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2558 อ่าน 10
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์โครงการประกวด Charcter Design อ่าน 12
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท. อ่าน 22
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ่าน 11
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล อ่าน 8
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน อ่าน 111
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับอุดมศึกษา ปี 2558 อ่าน 47
รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter