คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน
ประกาศ 26/7/2016 16:04 น. อ่าน 23
สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดประชุมระดมสมองนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 26/7/2016 13:23 น. อ่าน 94
งานส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดประชุมระดมความคิดกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 15/7/2016 17:14 น. อ่าน 168
มนพ. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล จะเรียมพันธ์ นศ.วพบ. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559
ประกาศ 14/7/2016 17:43 น. อ่าน 133
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ 14/7/2016 17:27 น. อ่าน 103
ดูทั้งหมด
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยนครพนม 2559

Post 4/7/2016 15:01 น. Views 123 ครั้ง
NPU NEWS พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ก้่าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม

Post 6/7/2016 11:52 น. Views 55 ครั้ง
More
 
   
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่าน 1,049
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด The Best of NPU USR ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม...ไปให้ถึงชุมชน” อ่าน 749
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Program for The First Biennial Youth Leadership Workshop for Mekong Region Development อ่าน 645
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 9,167
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป อ่าน 775
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อ่าน 791
วิทยาลัยนาหว้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป้นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์(คณิตศาสตร์) อ่าน 541
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป อ่าน 1,174
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม อ่าน 6,017
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 11
[ศธ 0507(2)/ว606] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme อ่าน 779

[ศธ 0543.02/ว238] ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ่าน 63
[ศธ 0545.6/ว281] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ด้วย Raspberry PI อ่าน 62
[ศธ 0545.8/ว206] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่าน 243
[สทช 1003/ว.22947] ขอเชิญเข้าร่วมงาน " ITU Telecom World 2016" อ่าน 48
[สขอ. 15.6/2559] ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ่าน 67
[สวก 0600/1588] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" อ่าน 314
[สจป.สวพ.385/2559] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 อ่าน 81
[ศธ 0513.40104/0891] ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4" อ่าน 85
[0200/2016] ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมงาน ASAIHL อ่าน 53
[สคช05.ว471/2559] ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 15 อ่าน 57

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter