มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ 25/5/2016 21:28 น. อ่าน 177
มนพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ประกาศ 25/5/2016 21:24 น. อ่าน 53
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รกท.อธิการบดี มนพ. มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ งานก่อสร้างอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ของ มนพ.
ประกาศ 25/5/2016 21:19 น. อ่าน 40
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มนพ.ครั้งที่ 3/2559 และ สถาบันภาษา มนพ.
ประกาศ 25/5/2016 21:17 น. อ่าน 29
มนพ. ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประธาน โฮ จิ มินห์ และงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศ 19/5/2016 16:25 น. อ่าน 294
ดูทั้งหมด
สัมภาษณ์นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

Post 13/5/2016 19:55 น. Views 1646 ครั้ง
อธิการมหาวิทยาลัยนครพนมพบสื่อมวลชน

Post 26/5/2016 12:02 น. Views 3 ครั้ง
More
 
   
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 9,033
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) อ่าน 23,018
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน 535
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 4,351
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา อ่าน 32,588
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเทคนิคเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง อ่าน 546
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่าน 6,067
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม อ่าน 4,135
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
*** ยังไม่มีข่าวในขณะนี้ ***
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย อ่าน 358
ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 อ่าน 4,835
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and fellowships อ่าน 14,058

[มรธ.032/2559] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ราชธานี ครั้งที่ 1 อ่าน 26
[IEEE PES Solar III 2559/23] ขอเชิณเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา" ครั้งที่ 3 อ่าน 19
[กษ 0514.5/ว.447] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก อ่าน 10
[วช 0004/ว3644] ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่าน 25
[ศธ 5601/ว72] ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาประจำปี The 3rd Engagement Thailand Annual Conference "University - Community Convergence" อ่าน 200
[นพ 0034/6833]โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป ฯ อ่าน 8
[วท 5401/ว2390] ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 3 "Biological and Cultural Diversity: living in Harmony" อ่าน 11
[นภ 51001/386] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนต์สั้น อ่าน 7
[ศธ 0507(4)/ว31] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันและสถานที่จัดงาน Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 12 อ่าน 35
[ศธ 0516.58/ว.0385] ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 4 เรื่อง การชี้นำสังคม อ่าน 29

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter