งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557
ประกาศ 30/10/2014 15:23 น. อ่าน 44
นักกีฬาชมรมรักบี้ฟุตบอล ม.นครพนม คว้าสองรางวัลจากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557
ประกาศ 28/10/2014 17:25 น. อ่าน 71
กฐินมหาสามัคคี มหาวิทยาลัยนครพนม ทอดถวายวัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ประกาศ 27/10/2014 16:40 น. อ่าน 146
ม.นครพนม รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประกาศ 21/10/2014 14:36 น. อ่าน 176
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำภาคการศึกษา 2/2557
ประกาศ 14/10/2014 13:40 น. อ่าน 235
ดูทั้งหมด
NPU NEWS ประจำสัปดาห์ที่ 1-2 ตุลาคม 2557

Post 22/10/2014 12:33 น. Views 24 ครั้ง
More
   
สถาบันภาษา ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพการทำงานประดิษฐ์จากใบตอง (อบรม..ฟรี..) อ่าน 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 64
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง กำหนดการเลื่อนสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ระบบปกติ) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 อ่าน 1,713
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน 8,512
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014 อ่าน 10,136
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 6,624
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 831
ดาวน์โหลดข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่าน 5,296
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ อ่าน 12,454
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก อ่าน 496
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวัดผลและประเมินผล) แม่บ้าน อ่าน 5,902
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ/ทั่วไป อ่าน 29,157
ระบบรับสมัครงานออนไลน์
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศร่าง tor ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตขั้นกลาง จำนวน 1 รายการ อ่าน 8
ประกาศร่าง tor ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 24 รายการ อ่าน 14
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ (ฉบับแก้ไข) อ่าน 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 24 รายการ อ่าน 21
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ อ่าน 18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตขั้นกลาง อ่าน 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ อ่าน 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 13
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ห้องปฏิบัตการการยศาสตร์ อ่าน 13
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หุ่นจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก อ่าน 21
ทุนแลกเปลี่ยยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2558 อ่าน 66
การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 347

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา อ่าน 41
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 อ่าน 12
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตาในงาน "วันไปรษณีย์โลก" (World Post Day) อ่าน 18
ขอเชิญร่วมงาน"Marketing Day"ครั้งที่ 2 อ่าน 5
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลพัทลุง" อ่าน 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม อ่าน 14
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 อ่าน 6
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 อ่าน 8
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "วันนักการตลาด....สัญจร ภาคอีสาน"ครั้งที่ 7 อ่าน 6
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People'sAudit) รุ่นที่ 19 อ่าน 16
รับสมัครนักศึกษา
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ม.นครพนม
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
npu mail
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
คลีนิกวิชาการ
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter