คณะทำงานโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 20/11/2014 17:18 น. อ่าน 88
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม กับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศ 20/11/2014 16:42 น. อ่าน 94
คณะผู้บริหาร ม.นครพนม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
ประกาศ 20/11/2014 09:00 น. อ่าน 130
ม.นครพนม จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 4
ประกาศ 19/11/2014 18:10 น. อ่าน 90
คณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
ประกาศ 19/11/2014 17:32 น. อ่าน 69
ดูทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2557

Post 26/11/2014 08:38 น. Views 10 ครั้ง
More
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน 4,017
ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 อ่าน 282
ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่าง วันที่ 15-18 ธันวาคม 2557 อ่าน 5,050
ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ภายใต้แผนงานนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ อ่าน 236
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง กำหนดการเลื่อนสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ระบบปกติ) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 อ่าน 2,708
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 14,164
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 10,105
ดาวน์โหลดข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่าน 5,362
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ อ่าน 12,583
วิิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา อ่าน 646
วิิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งแม่บ้าน อ่าน 317
วิทยาลัยนาหว้า ประกาศสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถ อ่าน 235
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 5,182
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก อ่าน 6,934
ระบบรับสมัครงานออนไลน์
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ อ่าน 19
ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร อ่าน 14
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ อ่าน 60
สอบราคาซื้อครุัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ อ่าน 42
คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ่าน 394
ทุนแลกเปลี่ยยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2558 อ่าน 271
การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่าน 408

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ อ่าน 881
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 อ่าน 12
การประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีพุทธศักราช 2558 อ่าน 6
การรับเอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper)กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อ่าน 10
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครื่อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA) อ่าน 10
ขอความร่วมมือจำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก อ่าน 6
ขอเสนอโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558 อ่าน 8
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม เครือข่าย EnT อ่าน 6
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป)และนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(จังหวัดชายแดนภาคใต้) อ่าน 6
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 อ่าน 12
รับสมัครนักศึกษา
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ม.นครพนม
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
npu mail
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
คลีนิกวิชาการ
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter