ม.นครพนม ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
ประกาศ 30/7/2015 13:59 น. อ่าน 35
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประกาศ 30/7/2015 13:58 น. อ่าน 19
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ประกาศ 30/7/2015 13:48 น. อ่าน 27
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ 30/7/2015 13:47 น. อ่าน 18
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 24/7/2015 14:43 น. อ่าน 167
ดูทั้งหมด
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"

Post 9/6/2015 09:56 น. Views 79 ครั้ง
NPU NEWS ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2558

Post 18/6/2015 14:00 น. Views 67 ครั้ง
More
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3) อ่าน 6,252
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่าน 1,466
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไข) อ่าน 27,832
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 23,149
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อ่าน 479
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อ่าน 905
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน 8,201
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร อ่าน 689
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 4 รายการ อ่าน 16
ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร อ่าน 14
สอบราคาซื้อเครื่องมือช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basis Tool) อ่าน 13
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษา อ่าน 14
ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส (ทุนการศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3) อ่าน 4,154
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี) อ่าน 7,365
จัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Taiwan-thailand elite 600 scholarship program อ่าน 115
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme อ่าน 265

ประชาสัมพันธ์การประกวดนักร้องลูกทุ่ง/คาบาเร่/วงสติง อ่าน 26
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559" อ่าน 15
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่าน 482
ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 อ่าน 17
เชิญร่วมส่งผลงานวิจัยในงานการประขุมทางวิชาการระดับอาเซียน"การศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน" อ่าน 12
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ 4 อ่าน 18
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ่าน 23
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่าน 14
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. อ่าน 18
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับสูง อ่าน 25
รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter