รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารและหัวหน้างานภายในสำนักงานอธิการบดี
ประกาศ 3/5/2016 13:16 น. อ่าน 222
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 2/5/2016 17:45 น. อ่าน 193
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษและเศรษฐกิจพอเพียง นำนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนรู้ ศึกษาวัฒนธรรม และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประกาศ 28/4/2016 12:12 น. อ่าน 165
ม.นครพนม ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประกาศ 25/4/2016 10:30 น. อ่าน 164
นักศึกษา ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งโขง
ประกาศ 20/4/2016 15:08 น. อ่าน 311
ดูทั้งหมด
NPUNEWS พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559

Post 12/4/2016 11:11 น. Views 1637 ครั้ง
NPUNEWS บรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ม.นครพนม

Post 29/4/2016 10:40 น. Views 1634 ครั้ง
More
 
   
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่าน 26
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 28
คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 1,551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(WORKSHOP)ทักษะการวิจัยและเขียนงานทาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม ฉบับปฐมฤกษ์ อ่าน 12,986
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 4,250
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 8,480
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 27,640
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม อ่าน 3,966
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ อ่าน 266
ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 อ่าน 4,775
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and fellowships อ่าน 13,787

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่าน 19
การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า อ่าน 6
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน 206
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประกวด "MSU_Knowledge Management Awards 2016" อ่าน 28
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการต่าง ฯ ประจำปี 2559 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่าน 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ เรื่อง "สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น" อ่าน 22
ขอเชิญชวนส่งชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 อ่าน 26
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 อ่าน 25
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 อ่าน 92
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่าน 269

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter