ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประกาศ 30/4/2015 16:03 น. อ่าน 30
มหาวิทยาลัยนครพนม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล
ประกาศ 30/4/2015 15:53 น. อ่าน 29
มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ 28/4/2015 09:58 น. อ่าน 82
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 16/4/2015 11:51 น. อ่าน 184
ม.นครพนม ร่วมรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประกาศ 6/4/2015 13:52 น. อ่าน 125
ดูทั้งหมด
NPU NEWS ประจำเดือน เมษายน 2558

Post 30/4/2015 15:58 น. Views 6 ครั้ง
More
   
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อ่าน 14,252
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม อ่าน 1,741
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ อ่าน 604
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อ่าน 7,398
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ อ่าน 17
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme อ่าน 12
สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้รับแจ้งการรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ชึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย อ่าน 33
ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์NSTDA Chair Professor,PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 อ่าน 12
ด้วย Deusto International Tuning Academy (DITA) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับทุน Short-term Visits Scholarship ประจำปีการศึกษา 2558-2559 อ่าน 61
การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่าน 744

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นิง ปี 2558 The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 " Global Trends in Digital learning" อ่าน 12
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ) อ่าน 6
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่าน 4
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสถาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 อ่าน 6
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "คดีปกครองกับการบริหารงานบุคคล" อ่าน 8
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 10 อ่าน 6
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศล ประจำปี 2559-2560 อ่าน 5
ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานแจ้งว่ามหาวิทยาลัย Aga Khan ของปากีสถานเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2015 อ่าน 6
ชี้แจงการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) อ่าน 25
ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 อ่าน 6
รับสมัครนักศึกษา
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ม.นครพนม
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
npu mail
ทุนการศึกษา สำหรับบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
คลีนิกวิชาการ
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter