มนพ. น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศ 17/10/2016 16:44:55 น. อ่าน 105
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน Thailand Junior Chef Championship ครั้งที่ 3
ประกาศ 10/10/2016 17:44:51 น. อ่าน 324
มนพ. จัดกิจกรรม NPU Ambassador ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ 10/10/2016 17:39:28 น. อ่าน 136
วิทยาลัยการอาชีพฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือกับ มนพ.
ประกาศ 10/10/2016 17:34:16 น. อ่าน 56
มนพ. ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ 6/10/2016 17:22:05 น. อ่าน 189
ดูทั้งหมด
มหาวิทยาลัยนครพนม น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post 17/10/2016 17:35:17 น. Views 9 ครั้ง
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ EP.1

Post 21/10/2016 14:45:29 น. Views 2 ครั้ง
More
 
   
มนพ. ขอเชิญชวน นศ. มนพ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 อ่าน 59
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ อ่าน 9,538
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ อ่าน 525
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อ่าน 1,855
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทสายสนับสนุน โดยวิธีคัดเลือก อ่าน 460
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อ่าน 316
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศขายทอดตลาด อ่าน 3
สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Programme (CEIP) จำนวน 1 รายการ (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.) อ่าน 8
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 1 รายการ อ่าน 18
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 รายการ อ่าน 106
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุด กล้องจุลทรรศน์ ระดับงานวิจัยขั้นสูงพร้อมชุดบันทึกเทปอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ อ่าน 10
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FTIR) จำนวน 1 รายการ อ่าน 21
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน1 ชุด อ่าน 16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลการจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 ระบบ อ่าน 13
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ลิขสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 ชุด อ่าน 8
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 2 จำนวน 1 ระบบ อ่าน 7
*** ยังไม่มีข่าวในขณะนี้ ***

ศธ 0522.08(01)/ว2505ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม อ่าน 10
ศธ 6803.13/ว001ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร" อ่าน 75
ศธ 6803.13/ว 002ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อ่าน 22
สยท./1855เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK" อ่าน 2
ศธ 0530.1(1.1.3)5679ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 อ่าน 1
ศธ 0540.02/ว5686ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นในสถานศึกษา อ่าน 3
ศธ 6825/1170การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อ่าน 3
ศธ 64.23/ว 576ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อ่าน 14
ศธ 0540.02/ว 3445ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การจัดการค่ายภาษาอังกฤษ สไตล์แอนดรูว์ บิ๊กส์" อ่าน 4
ศธ 0513.20102(2)/ว0826ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 อ่าน 214

รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 
สำหรับนักศึกษา สำหรับบุคลากร Link NPU
สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter