โปรดอ่านรายละเอียดการใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม ตามมาตรา 54 และ 57
Download พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548

 

 

โปรดอ่านรายละเอียดการใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม ตามมาตรา 54 และ 57
Download พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548