ข่าวทุนการศึกษา ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวทุนการศึกษา ประจำปี 2557
เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
1 เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)    อ่าน 2,983
ประกาศเมื่อ 4/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559    อ่าน 683
ประกาศเมื่อ 26/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2557
4 รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2557    อ่าน 1,044
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2557
3 รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (KNB)    อ่าน 258
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2557
2 ทุนการศึกษารัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2557-2558    อ่าน 61
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/3/2557
1 ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์    อ่าน 66
ประกาศเมื่อ 12/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/3/2557

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน 2,556
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557
2 การรับสมัครขอทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน 756
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/5/2557
1 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ2557    อ่าน 359
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/4/2557

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
8 การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    อ่าน 567
ประกาศเมื่อ 21/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/2/2557
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    อ่าน 233
ประกาศเมื่อ 14/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2557
6 รัฐบาลอินโดนีเชียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยภายใต้โครงการ2014 Indonesian Arts And Cuiture Scholarship ประจำปี 2014    อ่าน 99
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/1/2557
5 รัฐบาลอินโอนีเชียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา2014/2015    อ่าน 80
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/1/2557
4 รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ให้แก่นักศึกษาไทย    อ่าน 109
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2557
3 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557/2558    อ่าน 72
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/1/2557
2 ให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น    อ่าน 842
ประกาศเมื่อ 2/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2557
1 สนับสนุนนักวิจัยจากประเทศกำลังพัฒนาขอรับทุนเพื่อวิจัยหรือเพื่อกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถการวิจัย    อ่าน 104
ประกาศเมื่อ 2/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2557