ข่าวทุนการศึกษา ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวทุนการศึกษา ประจำปี 2557
เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
3 ทุน Technolgy Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)    อ่าน 269
ประกาศเมื่อ 24/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/7/2557
2 ขอความอนุเคราะห์ประกาศให้ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ    อ่าน 517
ประกาศเมื่อ 17/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2557
1 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557    อ่าน 1,120
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2557

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการสมัครรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับบุคลากร    อ่าน 3,583
ประกาศเมื่อ 8/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2557

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
1 เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)    อ่าน 3,341
ประกาศเมื่อ 4/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559    อ่าน 951
ประกาศเมื่อ 26/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2557
4 รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2557    อ่าน 1,093
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2557
3 รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (KNB)    อ่าน 289
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2557
2 ทุนการศึกษารัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2557-2558    อ่าน 108
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/3/2557
1 ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์    อ่าน 128
ประกาศเมื่อ 12/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/3/2557

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน 3,164
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557
2 การรับสมัครขอทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน 4,262
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/5/2557
1 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ2557    อ่าน 399
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/4/2557

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
8 การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    อ่าน 610
ประกาศเมื่อ 21/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/2/2557
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    อ่าน 300
ประกาศเมื่อ 14/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2557
6 รัฐบาลอินโดนีเชียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยภายใต้โครงการ2014 Indonesian Arts And Cuiture Scholarship ประจำปี 2014    อ่าน 120
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/1/2557
5 รัฐบาลอินโอนีเชียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา2014/2015    อ่าน 107
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/1/2557
4 รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ให้แก่นักศึกษาไทย    อ่าน 131
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2557
3 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557/2558    อ่าน 101
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/1/2557
2 ให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น    อ่าน 1,520
ประกาศเมื่อ 2/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2557
1 สนับสนุนนักวิจัยจากประเทศกำลังพัฒนาขอรับทุนเพื่อวิจัยหรือเพื่อกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถการวิจัย    อ่าน 133
ประกาศเมื่อ 2/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2557