ข่าวทุนการศึกษา ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวทุนการศึกษา ประจำปี 2557
เดือน ธันวาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ    อ่าน 75
ประกาศเมื่อ 15/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2558
2 การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว    อ่าน 152
ประกาศเมื่อ 15/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/3/2558
1 ทุน Technolgy Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 15/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2558

เดือน พฤศจิกายน
ลำดับที่ ข่าว
3 ทุนวิจัย UNESCO/Keizo obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers'Fellowship Programme)ประจำปี 2558    อ่าน 89
ประกาศเมื่อ 28/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/12/2557
2 คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    อ่าน 475
ประกาศเมื่อ 17/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2557
1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2558    อ่าน 480
ประกาศเมื่อ 14/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/11/2557

เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 ทุนแลกเปลี่ยยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2558    อ่าน 364
ประกาศเมื่อ 16/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 19/12/2557
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมิโอ ประจำปี การศึกษา 2558-2559    อ่าน 391
ประกาศเมื่อ 9/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 18/10/2557
1 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 สมัครขอรับทุนจากกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 177
ประกาศเมื่อ 6/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2557

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
2 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป    อ่าน 474
ประกาศเมื่อ 9/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2557
1 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS)ประจำปี2558(FY 2015)    อ่าน 212
ประกาศเมื่อ 5/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2557

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 463
ประกาศเมื่อ 28/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 19/12/2557
2 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสธารณรัฐอินเดียมีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติจำนวน20ทุน    อ่าน 1,866
ประกาศเมื่อ 28/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2557
1 ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557    อ่าน 1,291
ประกาศเมื่อ 6/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/10/2557

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กชิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย จำนวน1ทุนในปีการศึกษา 2558    อ่าน 1,958
ประกาศเมื่อ 31/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2557

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
3 ทุน Technolgy Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)    อ่าน 330
ประกาศเมื่อ 24/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/7/2557
2 ขอความอนุเคราะห์ประกาศให้ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ    อ่าน 555
ประกาศเมื่อ 17/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2557
1 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557    อ่าน 1,208
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2557

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการสมัครรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับบุคลากร    อ่าน 3,763
ประกาศเมื่อ 8/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2557

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
1 เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)    อ่าน 3,390
ประกาศเมื่อ 4/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559    อ่าน 1,013
ประกาศเมื่อ 26/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2557
4 รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2557    อ่าน 1,168
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2557
3 รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (KNB)    อ่าน 334
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2557
2 ทุนการศึกษารัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2557-2558    อ่าน 144
ประกาศเมื่อ 14/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/3/2557
1 ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์    อ่าน 176
ประกาศเมื่อ 12/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/3/2557

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน 3,212
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557
2 การรับสมัครขอทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน 4,298
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/5/2557
1 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ2557    อ่าน 437
ประกาศเมื่อ 13/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/4/2557

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
8 การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    อ่าน 646
ประกาศเมื่อ 21/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/2/2557
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    อ่าน 351
ประกาศเมื่อ 14/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2557
6 รัฐบาลอินโดนีเชียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยภายใต้โครงการ2014 Indonesian Arts And Cuiture Scholarship ประจำปี 2014    อ่าน 2,761
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/1/2557
5 รัฐบาลอินโอนีเชียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา2014/2015    อ่าน 2,370
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/1/2557
4 รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ให้แก่นักศึกษาไทย    อ่าน 163
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2557
3 รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557/2558    อ่าน 135
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/1/2557
2 ให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Research Fellowship Program 2015แก่นักวิจัยต่างชาติสำหรับเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น    อ่าน 3,307
ประกาศเมื่อ 2/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2557
1 สนับสนุนนักวิจัยจากประเทศกำลังพัฒนาขอรับทุนเพื่อวิจัยหรือเพื่อกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถการวิจัย    อ่าน 170
ประกาศเมื่อ 2/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2557