ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำปี |

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555
เดือน ธันวาคม พบข่าวจำนวน 14 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
14 ประกาศกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2552-2553    อ่าน 2,074
ประกาศเมื่อ 26/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 7/1/2556
13 แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2560)    อ่าน 83
ประกาศเมื่อ 25/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/12/2555
12 ดาวน์โหลดข้อมูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    อ่าน 5,747
ประกาศเมื่อ 20/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2557
11 หนังสือ เลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552-2553    อ่าน 89
ประกาศเมื่อ 20/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2555
10 ประกาศเลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552-2553    อ่าน 2,796
ประกาศเมื่อ 18/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2555
9 แจ้ง วัน/เวลา/สถานที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    อ่าน 63
ประกาศเมื่อ 12/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 14/12/2555
8 ตารางสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 133
ประกาศเมื่อ 12/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 20/1/2556
7 ด่วน!!!! ขอเชิญนักศึกษา ม.นพ. ที่ศึกษาจบแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการจัดงาน The 4th University Scholars Leadership Symposium 2013 ที่ฟิลิปปินส์ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2012    อ่าน 829
ประกาศเมื่อ 7/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 12/12/2555
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555    อ่าน 4,289
ประกาศเมื่อ 4/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 21/12/2555
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554    อ่าน 330
ประกาศเมื่อ 4/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 21/12/2555
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555    อ่าน 223
ประกาศเมื่อ 4/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 21/12/2555
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2554    อ่าน 90
ประกาศเมื่อ 4/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 21/12/2555
2 ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ม.นครพนม และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม    อ่าน 362
ประกาศเมื่อ 3/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2555
1 โปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx เปิดให้ลงทะเบียนเรียนสำหรับบุคลากร และนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. - ป.ตรี    อ่าน 568
ประกาศเมื่อ 1/12/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2556

เดือน พฤศจิกายน พบข่าวจำนวน 6 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
6 โปรแกรมการจัดการแข่งขัน "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 6" ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 2,817
ประกาศเมื่อ 23/11/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/11/2555
5 ประกาศ เรื่องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 6" ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 1,387
ประกาศเมื่อ 23/11/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/11/2555
4 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2555    อ่าน 325
ประกาศเมื่อ 16/11/2555 สิ้นสุดประกาศ 23/11/2555
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓    อ่าน 21,807
ประกาศเมื่อ 15/11/2555 สิ้นสุดประกาศ 15/12/2555
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓    อ่าน 7,683
ประกาศเมื่อ 15/11/2555 สิ้นสุดประกาศ 25/12/2555
1 แบบฟอร์มใบสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 - 2553 (แก้ไขครั้งที่ 2)    อ่าน 2,753
ประกาศเมื่อ 14/11/2555 สิ้นสุดประกาศ 6/12/2555

เดือน ตุลาคม พบข่าวจำนวน 7 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตรฯ ตามกรอบ TQF    อ่าน 6,873
ประกาศเมื่อ 26/10/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2556
6 Download หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555    อ่าน 217
ประกาศเมื่อ 22/10/2555 สิ้นสุดประกาศ 24/10/2555
5 ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "อบรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสื่อประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2555"    อ่าน 283
ประกาศเมื่อ 17/10/2555 สิ้นสุดประกาศ 23/10/2555
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน "วิจัยสร้างเสริม...สู่...งานสร้างสรรค์"    อ่าน 325
ประกาศเมื่อ 15/10/2555 สิ้นสุดประกาศ 29/10/2555
3 แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 2554    อ่าน 509
ประกาศเมื่อ 4/10/2555 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2556
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป    อ่าน 425
ประกาศเมื่อ 3/10/2555 สิ้นสุดประกาศ 10/10/2555
1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โตวตากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2556    อ่าน 2,498
ประกาศเมื่อ 1/10/2555 สิ้นสุดประกาศ 22/10/2555

เดือน กันยายน พบข่าวจำนวน 9 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
9 อธิการบดี เผยผลงาน ม.นครพนม 7 ปี สำเร็จเกินเป้า (นสพ.มติชน ฉบับวันพุธที่ 26 กันยายน 2555)    อ่าน 398
ประกาศเมื่อ 28/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 7/10/2555
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาเอกและสอบวัดแววความเป็นครู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 น.    อ่าน 1,260
ประกาศเมื่อ 27/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/9/2555
7 ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Physics Teaching On-line” โดย Prof. Dr. Richard A. Lindgren University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา    อ่าน 259
ประกาศเมื่อ 18/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 26/9/2555
6 Download ใบสมัครการแข่งขัน "มหาวิทยาลัยนครพนม-คำม่วน มาราธอน นานาชาติ 2012"    อ่าน 737
ประกาศเมื่อ 13/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 11/11/2555
5 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โควต้ากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556    อ่าน 5,408
ประกาศเมื่อ 12/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2555
4 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์    อ่าน 185
ประกาศเมื่อ 11/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 17/9/2555
3 ผลการประกวดโครงการชุดรีไซเคิล    อ่าน 245
ประกาศเมื่อ 11/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 17/9/2555
2 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2555    อ่าน 313
ประกาศเมื่อ 3/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2555
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556    อ่าน 34,759
ประกาศเมื่อ 3/9/2555 สิ้นสุดประกาศ 10/1/2556

เดือน สิงหาคม พบข่าวจำนวน 3 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
3 รายละเอียดโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐระหว่าง ม.นครพนม กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย    อ่าน 3,474
ประกาศเมื่อ 22/8/2555 สิ้นสุดประกาศ 20/9/2555
2 ขอเชิญชวนนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์    อ่าน 382
ประกาศเมื่อ 9/8/2555 สิ้นสุดประกาศ 20/8/2555
1 ขอเชิญร่วมประกวดชุดรีไซเคิล หัวข้อ ชุดรีไซเคิลสู่ประชาคมอาเซียน    อ่าน 303
ประกาศเมื่อ 9/8/2555 สิ้นสุดประกาศ 20/8/2555

เดือน กรกฎาคม พบข่าวจำนวน 12 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
12 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน"    อ่าน 942
ประกาศเมื่อ 27/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2555
11 ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมโหวตลงคะแนนให้กับการประกวด ดาว, เดือน, ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2555    อ่าน 767
ประกาศเมื่อ 24/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 27/7/2555
10 ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ และประกวดภาพเก่าเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    อ่าน 770
ประกาศเมื่อ 24/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2555
9 ม.นครพนม เปิดรับสมัครอาจารย์แลกเปลี่ยนเพื่อไปทำการสอนภาษาไทย ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศใต้หวัน    อ่าน 347
ประกาศเมื่อ 24/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 3/8/2555
8 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2557    อ่าน 679
ประกาศเมื่อ 23/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 1/9/2555
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 "คุณภาพและมาตราฐานครูสู่ประชาคมอาเซียน"    อ่าน 325
ประกาศเมื่อ 23/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2555
6 ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.นครพนม เข้าร่วมประกวดผู้ประกาศข่าวและพิธีกรดำเนินรายการ NPU Channel MC Contest ครั้งที่ 1    อ่าน 279
ประกาศเมื่อ 16/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2555
5 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่องรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 501
ประกาศเมื่อ 12/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2555
4 download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม โควต้ากลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปีการศึกษา 2556    อ่าน 1,283
ประกาศเมื่อ 11/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2555
3 "สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2556    อ่าน 426
ประกาศเมื่อ 10/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 14/8/2555
2 ม.นครพนม ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เปิดอบรมเชิงปฏบัติการเกี่ยวกับระบบการเกษตร 3 หลักสูตร    อ่าน 440
ประกาศเมื่อ 8/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2555
1 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 942
ประกาศเมื่อ 2/7/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2555

เดือน มิถุนายน พบข่าวจำนวน 5 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
5 รับสมัครนักศึกษา ม.นครพนม เข้าร่วมการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด "อีสานโมเดิล"    อ่าน 4,805
ประกาศเมื่อ 22/6/2555 สิ้นสุดประกาศ 2/7/2555
4 รับสมัครคณาจารย์ ม.นครพนม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ    อ่าน 460
ประกาศเมื่อ 11/6/2555 สิ้นสุดประกาศ 22/6/2555
3 ตารางเดินรถมินิบัส บริการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากร ม.นครพนม    อ่าน 424
ประกาศเมื่อ 11/6/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2555
2 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    อ่าน 562
ประกาศเมื่อ 8/6/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/7/2555
1 ประกาศรับสมัครบุคลากร ม.นครพนม เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม    อ่าน 682
ประกาศเมื่อ 7/6/2555 สิ้นสุดประกาศ 6/7/2555

เดือน พฤษภาคม พบข่าวจำนวน 11 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
11 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ วิทยาลัยยูเกะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2    อ่าน 585
ประกาศเมื่อ 31/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 15/6/2555
10 ด่วน!!! คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกาศให้ผู้ผ่านการสอบระบบรับตรงรอบที่ 3 (สำรอง) มารายงานตัว (สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาคอมพิวเตอร์) ใันวันที่ 31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. นี้    อ่าน 572
ประกาศเมื่อ 30/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 1/6/2555
9 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของอาจารย์ ม.นครพนม พ.ศ.2555    อ่าน 528
ประกาศเมื่อ 30/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2555
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นอาจารย์สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ม.นครพนม    อ่าน 991
ประกาศเมื่อ 23/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 1/6/2555
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง รอบที่ 3    อ่าน 5,914
ประกาศเมื่อ 20/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 29/5/2555
6 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบบAdmissions) ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 3,313
ประกาศเมื่อ 19/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2555
5 ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 1,877
ประกาศเมื่อ 15/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 2/6/2555
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา (รับตรง) รอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคมนี้    อ่าน 3,705
ประกาศเมื่อ 10/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 15/5/2555
3 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธพิทยมงคล พระพุทธูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 418
ประกาศเมื่อ 8/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 8/6/2555
2 ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ ฯ ระบบรับตรงรอบที่ 2 (ตัวสำรอง) ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555    อ่าน 1,996
ประกาศเมื่อ 6/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 18/5/2555
1 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างและร่วมพิธีเททองหล่อ "พระพุทธพิทยมงคล" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 443
ประกาศเมื่อ 4/5/2555 สิ้นสุดประกาศ 8/6/2555

เดือน เมษายน พบข่าวจำนวน 9 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
9 ประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555    อ่าน 608
ประกาศเมื่อ 30/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2555
8 ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2555    อ่าน 435
ประกาศเมื่อ 30/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2555
7 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบโควตา (ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/ผู้ทำความดี) ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 1,655
ประกาศเมื่อ 27/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 11/5/2555
6 ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2555 (สำหรับบุคลากรภายใน ม.นครพนม)    อ่าน 513
ประกาศเมื่อ 27/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2555
5 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๑ จังหวัดนครพนม    อ่าน 336
ประกาศเมื่อ 27/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/4/2555
4 ประกาศ: ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ทุกโควต้าให้ดาวน์โหลดใบตรวจร่างกาย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ ได้ที่นี่    อ่าน 2,949
ประกาศเมื่อ 26/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 8/5/2555
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    อ่าน 3,533
ประกาศเมื่อ 25/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2556
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ    อ่าน 13,135
ประกาศเมื่อ 12/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2557
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการสมัครรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับคณาจารย์ในสังกัดมหาิวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 719
ประกาศเมื่อ 10/4/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2555

เดือน มีนาคม พบข่าวจำนวน 16 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
16 ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555    อ่าน 1,013
ประกาศเมื่อ 28/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2555
15 ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555    อ่าน 671
ประกาศเมื่อ 28/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2555
14 ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนมุนอุดหนุนการวิจัย โครงการใช้ประโยชน์จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม-แขวงคำม่วน) กับการพัฒนาจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบ ปี 2558 (ระยะที่ 1)    อ่าน 344
ประกาศเมื่อ 27/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2555
13 ประกาศ!!!!! คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แจ้งวันและเวลา สถานที่ การรับรายงานตัวผู้ที่ผ่านกรสอบคัดเลือกเพื่อสอบเข้าศึกษาตาอคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทรับตรง รอบ 2    อ่าน 2,126
ประกาศเมื่อ 27/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 4/5/2555
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) โดยการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์    อ่าน 1,602
ประกาศเมื่อ 26/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 5/4/2555
11 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8    อ่าน 637
ประกาศเมื่อ 23/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2555
10 วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ เปิดรับสมัครมอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน    อ่าน 726
ประกาศเมื่อ 23/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2555
9 สำนักวารสาร ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 1,127
ประกาศเมื่อ 23/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2555
8 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา เพื่อกระชับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ม.นครพนม และ ม.กวางบิ่ง ประเทศเวียดนาม    อ่าน 391
ประกาศเมื่อ 14/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 16/3/2555
7 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระะโควตา (ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/ผู้ทำความดี) ประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 1,275
ประกาศเมื่อ 12/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2555
6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แจ้งเลื่อนการรับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทรับตรง รอบ 2 ไม่มีกำหนด    อ่าน 1,288
ประกาศเมื่อ 9/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 23/3/2555
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา 2555    อ่าน 716
ประกาศเมื่อ 5/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2555
4 ตรวจสอบรหัสระบุตัวบุคคลเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์    อ่าน 1,616
ประกาศเมื่อ 2/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2555
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ2)    อ่าน 4,485
ประกาศเมื่อ 2/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2555
2 อาจารย์วิทยา บุญสุข และคณะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์    อ่าน 376
ประกาศเมื่อ 1/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 3/3/2555
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.นครพนม โดยการร่วมรับสมัครผ่าน ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2555    อ่าน 1,967
ประกาศเมื่อ 1/3/2555 สิ้นสุดประกาศ 9/3/2555

เดือน กุมภาพันธ์ พบข่าวจำนวน 7 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยกวางบิ่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    อ่าน 459
ประกาศเมื่อ 28/2/2555 สิ้นสุดประกาศ 10/3/2555
6 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 ทศวรรษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : โลกาภิวัฒน์กับการพยาบาล    อ่าน 444
ประกาศเมื่อ 27/2/2555 สิ้นสุดประกาศ 23/3/2555
5 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาด้านการบิน "การเตรียมความพร้อมธุรกิจการบินของไทยสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558"    อ่าน 282
ประกาศเมื่อ 27/2/2555 สิ้นสุดประกาศ 10/3/2555
4 ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย "From natural to artificial photosynthesis–chemistry for the production of solar fuels from solar energy and water" โดย Professor Stenbjörn Styring Uppsala University, ประเทศสวีเดน    อ่าน 444
ประกาศเมื่อ 17/2/2555 สิ้นสุดประกาศ 27/2/2555
3 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระบบปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    อ่าน 527
ประกาศเมื่อ 17/2/2555 สิ้นสุดประกาศ 24/2/2555
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ2)    อ่าน 6,590
ประกาศเมื่อ 10/2/2555 สิ้นสุดประกาศ 2/3/2555
1 รายงานการสำรวจควาามพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    อ่าน 374
ประกาศเมื่อ 10/2/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/2/2555

เดือน มกราคม พบข่าวจำนวน 8 ข่าว
ลำดับที่ ข่าว
8 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ชุดโครงการการใช้ประโยชน์จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม-แขวงคำม่วน) กับการพัฒนาจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบ ปี 2528 (ระยะที่ 1)    อ่าน 733
ประกาศเมื่อ 31/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2555
7 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555    อ่าน 365
ประกาศเมื่อ 25/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/2/2555
6 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554    อ่าน 354
ประกาศเมื่อ 25/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2555
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์    อ่าน 358
ประกาศเมื่อ 25/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2555
4 ตารางการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6    อ่าน 443
ประกาศเมื่อ 24/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 28/1/2555
3 กำหนดการและตารางการแข่งขันกีฬา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 5"    อ่าน 774
ประกาศเมื่อ 10/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2555
2 สถาบันภาษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ The First GMS Inter-University English Speech Competition    อ่าน 392
ประกาศเมื่อ 5/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2555
1 สถาบันภาษา ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเมืองนครพนม ชิงเงินรางวัลกว่า 12,000 บาท    อ่าน 632
ประกาศเมื่อ 4/1/2555 สิ้นสุดประกาศ 8/2/2555