ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำปี |

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558
เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 331
ประกาศเมื่อ 2/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2558
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม และวันรายงานตัวเข้าศึกษา ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย    อ่าน 10,182
ประกาศเมื่อ 1/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2558

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
2 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (กรรมการทั่วไป)    อ่าน 396
ประกาศเมื่อ 15/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/6/2558
1 ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)    อ่าน 15,297
ประกาศเมื่อ 4/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 12/6/2558

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 615
ประกาศเมื่อ 29/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 11/6/2558
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 031/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 155
ประกาศเมื่อ 29/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 5/6/2558
5 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2    อ่าน 8,088
ประกาศเมื่อ 25/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2558
4 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    อ่าน 82
ประกาศเมื่อ 19/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2558
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)    อ่าน 14,668
ประกาศเมื่อ 11/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2558
2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 326
ประกาศเมื่อ 7/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 14/5/2558
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 3,812
ประกาศเมื่อ 6/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2558

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
3 รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม รับรหัสระบุตัวบุคคลเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 10,369
ประกาศเมื่อ 24/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 1/5/2558
2 ตารางสอบปลายภาคหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557    อ่าน 1,458
ประกาศเมื่อ 3/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2558
1 ประกาศรายชื่อ บุคคลที่ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 28,200
ประกาศเมื่อ 2/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/4/2558

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 1,888
ประกาศเมื่อ 20/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/4/2558
2 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ    อ่าน 874
ประกาศเมื่อ 19/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2558
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 17,772
ประกาศเมื่อ 16/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2558

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนสอบสัมฤทธิ์จากหลักสูตร/สาขาวิชา และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร    อ่าน 778
ประกาศเมื่อ 11/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 19/2/2558
2 ตารางการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8 "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์"    อ่าน 692
ประกาศเมื่อ 5/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/2/2558
1 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และ ปวส. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2    อ่าน 217
ประกาศเมื่อ 3/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2558

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
10 ประกาศการแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์" ครั้งที่ 8    อ่าน 249
ประกาศเมื่อ 29/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/2/2558
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 20,321
ประกาศเมื่อ 19/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2559
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 004/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 3,337
ประกาศเมื่อ 16/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0045/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (รศ.พันเอก ดร.วรศิษย์ อุชัย)    อ่าน 1,935
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0044/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก)    อ่าน 605
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0043/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์)    อ่าน 328
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0042/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี)    อ่าน 449
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0041/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (รศ.ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์)    อ่าน 690
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
2 ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเก็บอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ    อ่าน 24,458
ประกาศเมื่อ 5/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/1/2558
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา-ปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557    อ่าน 7,457
ประกาศเมื่อ 5/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2558