ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำปี |

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
เดือน ธันวาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)    อ่าน 1,290
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2560
4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร    อ่าน 190
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2559
3 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    อ่าน 128
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2559
2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    อ่าน 599
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    อ่าน 1,381
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2559

เดือน พฤศจิกายน
ลำดับที่ ข่าว
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560    อ่าน 14,420
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2560
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 1,701
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/12/2559
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดการฝึกซ้อม ฯ    อ่าน 1,881
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/12/2559
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ ในต่างประเทศ พ.ศ. 2559    อ่าน 23,646
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/12/2559
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในประเทศ พ.ศ. 2559    อ่าน 1,438
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/12/2559
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รางวัลการเผยแพร่บทความวิชาการ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559    อ่าน 317
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/12/2559
3 สถาบันภาษา มนพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนเพื่อสอบโทอิค (TOEIC)    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/12/2559
2 สภา มนพ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 207
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/12/2559
1 สภา มนพ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 303
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/12/2559

เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560    อ่าน 42,566
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/12/2559
9 สถาบันภาษา มนพ. เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนเบื้องต้น 12 ชั่วโมง (ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษาเวียดนามเบื้องต้น) อบรมฟรี!!    อ่าน 3,296
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/12/2559
8 สภา มนพ. แต่งตั้ง รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี    อ่าน 90
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
7 สภา มนพ. แต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชัย พัฒนพล ผู้ช่วยอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
6 สภา มนพ. แต่งตั้ง ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รองอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    อ่าน 85
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
5 ประกาศ สภา มนพ. เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์    อ่าน 88
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
4 สภา มนพ. แต่งตั้ง พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ    อ่าน 61
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
3 สภา มนพ. แต่งตั้ง รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี    อ่าน 158
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
2 มนพ. ขอเชิญชวน นศ. มนพ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559    อ่าน 198
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/11/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560    อ่าน 49,849
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/10/2559

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
1 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 301
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
9 มหาวิทยาลัยนครพนม ประการผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559    อ่าน 1,292
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2559
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559    อ่าน 85
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2559
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ.2559    อ่าน 559
ประกาศเมื่อ 29/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560    อ่าน 112,725
ประกาศเมื่อ 29/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
5 กำหนดการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 89
ประกาศเมื่อ 24/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2559
4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ.2559    อ่าน 1,102
ประกาศเมื่อ 5/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
3 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย นักประดิษฐ์ และบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และงานบริการวิชาการ ร่วมส่งผลงานจัดแสดงและประกวดในงาน RDINPU Show and Share: Innovations and Academic Services’s Day 2016    อ่าน 123
ประกาศเมื่อ 5/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/8/2559
2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ครั้งที่3/2559    อ่าน 1,977
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559
1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    อ่าน 125
ประกาศเมื่อ 1/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2559

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    อ่าน 7,807
ประกาศเมื่อ 21/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
5 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด The Best of NPU USR ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม...ไปให้ถึงชุมชน”    อ่าน 1,137
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
4 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 148
ประกาศเมื่อ 13/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)    อ่าน 7,059
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/7/2559
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Program for The First Biennial Youth Leadership Workshop for Mekong Region Development    อ่าน 1,163
ประกาศเมื่อ 5/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/8/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)    อ่าน 5,880
ประกาศเมื่อ 2/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
6 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 11,879
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/7/2559
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)    อ่าน 53,245
ประกาศเมื่อ 20/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2559
4 ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 407
ประกาศเมื่อ 15/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2559
3 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558    อ่าน 2,677
ประกาศเมื่อ 14/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
2 กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท.สมบูรณ์ คำนึงรัตนวงศา หัวหน้าครูการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ    อ่าน 134
ประกาศเมื่อ 7/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/6/2559
1 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 761
ประกาศเมื่อ 6/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/6/2559

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 4,075
ประกาศเมื่อ 31/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/6/2559
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 13,813
ประกาศเมื่อ 19/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2559
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)    อ่าน 43,342
ประกาศเมื่อ 18/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/6/2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558    อ่าน 1,025
ประกาศเมื่อ 4/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 5,750
ประกาศเมื่อ 4/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/5/2559
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 2,581
ประกาศเมื่อ 3/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/5/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 303
ประกาศเมื่อ 22/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/4/2559
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(WORKSHOP)ทักษะการวิจัยและเขียนงานทาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม ฉบับปฐมฤกษ์    อ่าน 15,675
ประกาศเมื่อ 22/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/5/2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 61,010
ประกาศเมื่อ 8/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/4/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 53,221
ประกาศเมื่อ 5/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/4/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 1,946
ประกาศเมื่อ 1/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 11/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1    อ่าน 2,055
ประกาศเมื่อ 31/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2559
5 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์    อ่าน 12,755
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2559
4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    อ่าน 1,663
ประกาศเมื่อ 24/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/4/2559
3 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘    อ่าน 9,700
ประกาศเมื่อ 22/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2559
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์    อ่าน 3,357
ประกาศเมื่อ 18/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/3/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 46,636
ประกาศเมื่อ 14/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฎิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 2,056
ประกาศเมื่อ 24/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/3/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 9,357
ประกาศเมื่อ 19/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/3/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 40,119
ประกาศเมื่อ 19/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/3/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
3 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัย จากศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 3,423
ประกาศเมื่อ 16/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม (เรียกลำดับสำรองรายงานตัว) ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 3,391
ประกาศเมื่อ 11/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/1/2559
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 335
ประกาศเมื่อ 6/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/1/2559