ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำปี |

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557
เดือน ธันวาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 มหาวิทยาลัยนครพนม ชี้แจงการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี    อ่าน 6,307
ประกาศเมื่อ 17/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/12/2557
4 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1    อ่าน 1,823
ประกาศเมื่อ 17/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/12/2557
3 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม    อ่าน 742
ประกาศเมื่อ 12/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 2,118
ประกาศเมื่อ 8/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/12/2557
1 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 961
ประกาศเมื่อ 8/12/2557 สิ้นสุดประกาศ 6/2/2558

เดือน พฤศจิกายน
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปี 2558    อ่าน 3,513
ประกาศเมื่อ 28/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/3/2558
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 24,626
ประกาศเมื่อ 27/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 23/12/2557
5 ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558    อ่าน 1,297
ประกาศเมื่อ 15/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 22/12/2557
4 ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่าง วันที่ 15-18 ธันวาคม 2557    อ่าน 13,344
ประกาศเมื่อ 11/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 18/12/2557
3 ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ภายใต้แผนงานนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ    อ่าน 253
ประกาศเมื่อ 11/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/12/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 66
ประกาศเมื่อ 10/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2557
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)    อ่าน 108
ประกาศเมื่อ 4/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557

เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 สถาบันภาษา ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพการทำงานประดิษฐ์จากใบตอง (อบรม..ฟรี..)    อ่าน 82
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 165
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง กำหนดการเลื่อนสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ระบบปกติ) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3    อ่าน 3,525
ประกาศเมื่อ 17/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2558
3 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 สมัครขอรับทุนจากกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 860
ประกาศเมื่อ 6/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2557
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 9,680
ประกาศเมื่อ 1/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 22/11/2557
1 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014    อ่าน 14,234
ประกาศเมื่อ 1/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2557

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556    อ่าน 17,287
ประกาศเมื่อ 26/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 2/12/2557
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556    อ่าน 10,700
ประกาศเมื่อ 26/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 2/12/2557
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 1125/2557 เรื่องมอบหมายหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี    อ่าน 4,712
ประกาศเมื่อ 15/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2557
4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก 3 แหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2558    อ่าน 409
ประกาศเมื่อ 15/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 19/9/2557
3 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2558    อ่าน 249
ประกาศเมื่อ 15/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/10/2557
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย ขอความร่วมมือกับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๗    อ่าน 4,230
ประกาศเมื่อ 6/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2557
1 ประกาศผลการพิจารณาการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2557    อ่าน 196
ประกาศเมื่อ 3/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2557

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
9 คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยทีุ่มุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 1,060
ประกาศเมื่อ 28/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2557
8 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แถลงการณ์และขอชี้แจงทำความเข้าใจกรณีการประเมินการปฏิบัติงานอธิการบดีครบ 2 ปี    อ่าน 11,954
ประกาศเมื่อ 28/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2557
7 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 14,689
ประกาศเมื่อ 23/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/9/2557
6 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้อธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง    อ่าน 6,184
ประกาศเมื่อ 23/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/9/2557
5 ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 14,130
ประกาศเมื่อ 23/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2557
4 ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 3,617
ประกาศเมื่อ 23/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2557
3 การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556    อ่าน 35,589
ประกาศเมื่อ 18/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/10/2557
2 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2559    อ่าน 28,301
ประกาศเมื่อ 17/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/9/2557
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา และผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย    อ่าน 1,252
ประกาศเมื่อ 13/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/9/2557

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)    อ่าน 5,693
ประกาศเมื่อ 22/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2557
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 17,242
ประกาศเมื่อ 15/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/7/2557
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา ปรจำภาคเรียนที่ 1/2557    อ่าน 4,061
ประกาศเมื่อ 7/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/7/2557
4 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่2)    อ่าน 54,798
ประกาศเมื่อ 7/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2557
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 2)    อ่าน 7,114
ประกาศเมื่อ 7/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 12/7/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 2)    อ่าน 79,896
ประกาศเมื่อ 1/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 6/7/2557
1 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2557 สมัครขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 5,515
ประกาศเมื่อ 1/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2557

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗    อ่าน 4,797
ประกาศเมื่อ 30/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2557
11 ม.นครพนม ประกาศให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ เอก ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan    อ่าน 2,032
ประกาศเมื่อ 26/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 18/7/2557
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาแนงทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น และภูมิภาคในอนาคต    อ่าน 2,609
ประกาศเมื่อ 23/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2557
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทคณาจารย์ประจำ    อ่าน 3,438
ประกาศเมื่อ 23/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2557
8 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556    อ่าน 5,246
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 14/7/2557
7 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556    อ่าน 4,415
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 14/7/2557
6 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาการจัดการฯ ระบบรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 3,254
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/6/2557
5 ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)    อ่าน 3,170
ประกาศเมื่อ 11/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2557
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6    อ่าน 15,365
ประกาศเมื่อ 4/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2557
3 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับดีเด่น ปีงบประมาณ 2557    อ่าน 720
ประกาศเมื่อ 4/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2557
2 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ ระบบระบตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)    อ่าน 13,088
ประกาศเมื่อ 3/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/6/2557
1 ตรวจสอบรายชื่อและรับรหัสระบุตัวบุคคล (password) ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ประจำปี 2557    อ่าน 8,134
ประกาศเมื่อ 3/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/6/2557

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 การดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ ปวช., ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 2,767
ประกาศเมื่อ 22/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2557
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    อ่าน 8,523
ประกาศเมื่อ 22/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/6/2557
3 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 210,041
ประกาศเมื่อ 17/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสาขาวิชาเอก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 88,238
ประกาศเมื่อ 7/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 16/5/2557
1 สภาบันภาษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมกลยุทธ์การทำข้อสอบ IELTS 1 สัปดาห์ และ โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ IELTS 6 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย    อ่าน 3,208
ประกาศเมื่อ 1/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
3 Download : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2557    อ่าน 1,440
ประกาศเมื่อ 23/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/5/2557
2 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์
ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
   อ่าน 46,200
ประกาศเมื่อ 10/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/5/2557
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 594
ประกาศเมื่อ 8/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 18/4/2557

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
7 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ สู่ทศวรรษใหม่กับมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 6,060
ประกาศเมื่อ 25/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2557
6 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครอบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 19,911
ประกาศเมื่อ 25/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2557
5 โครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์ 5 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย    อ่าน 2,280
ประกาศเมื่อ 19/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 2/5/2557
4 กำหนดการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 14 "กันเกราเกมส์"    อ่าน 3,358
ประกาศเมื่อ 17/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 22/3/2557
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556    อ่าน 556
ประกาศเมื่อ 17/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2557
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556    อ่าน 3,775
ประกาศเมื่อ 17/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2557
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มาตราการและแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีผู้ปกครองเป็นชาวนา    อ่าน 3,206
ประกาศเมื่อ 12/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2557

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
5 ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ม.นครพนม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556    อ่าน 1,043
ประกาศเมื่อ 21/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/3/2557
4 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบโควตา (ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/ผู้ทำความดี) ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 8,796
ประกาศเมื่อ 18/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/3/2557
3 ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ โครงการศึกษาเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบความร่วมมือ 9 จังหวัด 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12    อ่าน 3,619
ประกาศเมื่อ 11/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 12/3/2557
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ ด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง” (Brian based Learning)    อ่าน 236
ประกาศเมื่อ 10/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 18/2/2557
1 สถาบันภาษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ    อ่าน 1,498
ประกาศเมื่อ 10/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/3/2557

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
8 ตารางการแข่งขัน มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557    อ่าน 534
ประกาศเมื่อ 29/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/2/2557
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC    อ่าน 100,005
ประกาศเมื่อ 27/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2557
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบโควตา (ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/ผู้ทำความดี) ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 3,990
ประกาศเมื่อ 23/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 19/2/2557
5 สถาบันภาษา เปิดอบรมภาษาเวียดนาม ฟรี!!    อ่าน 4,793
ประกาศเมื่อ 22/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/2/2557
4 สถาบันภาษา เปิดอบรมภาษาลาว ฟรี!!    อ่าน 330
ประกาศเมื่อ 22/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/1/2557
3 สถาบันภาษา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเสฉวน และมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ยูนนาน    อ่าน 1,187
ประกาศเมื่อ 14/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 14/2/2557
2 ม.นพ.ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน NPU MUSIC FESTIVAL 2014    อ่าน 927
ประกาศเมื่อ 9/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 14/2/2557
1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ H&P Learning and Consulting Services, Sydney, Australia เปิดคอร์สเรียนภาษาและทำงานในประเทศออสเตรเลีย    อ่าน 65,739
ประกาศเมื่อ 6/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 14/2/2557