ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำปี |

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558
เดือน พฤศจิกายน
ลำดับที่ ข่าว
10 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 294
ประกาศเมื่อ 27/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/12/2558
9 คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม    อ่าน 6,526
ประกาศเมื่อ 27/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/12/2558
8 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 299
ประกาศเมื่อ 27/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/12/2558
7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และผู้ได้รับการพิจารณาให้เสนอโครงการเขียนตำรา ประจำปี 2558    อ่าน 341
ประกาศเมื่อ 26/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 4/12/2558
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่องรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก(สกลนคร ,นครพนม ,มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 23,962
ประกาศเมื่อ 20/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/12/2558
5 สภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 305
ประกาศเมื่อ 20/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/11/2558
4 สภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 213
ประกาศเมื่อ 20/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2558
3 สภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 143
ประกาศเมื่อ 20/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2558
2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 10/2558 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 374
ประกาศเมื่อ 6/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 12/11/2558
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557    อ่าน 931
ประกาศเมื่อ 3/11/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2558

เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
10 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2015    อ่าน 24,812
ประกาศเมื่อ 31/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 29/11/2558
9 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 1,853
ประกาศเมื่อ 27/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/11/2558
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 399
ประกาศเมื่อ 20/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2558
7 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4    อ่าน 1,503
ประกาศเมื่อ 18/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 20/11/2558
6 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 676
ประกาศเมื่อ 18/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 12/12/2558
5 ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยธาตุพนม    อ่าน 248
ประกาศเมื่อ 18/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2558
4 สถาบันภาษา ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (สนทนากับเจ้าของภาษา) 20 ชั่วโมง    อ่าน 1,372
ประกาศเมื่อ 14/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/10/2558
3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 8/2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)    อ่าน 129
ประกาศเมื่อ 9/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/10/2558
2 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี    อ่าน 424
ประกาศเมื่อ 8/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/10/2558
1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 7/2558 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 2,122
ประกาศเมื่อ 1/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/10/2558

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 6/2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 14,826
ประกาศเมื่อ 24/9/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2558
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 3,138
ประกาศเมื่อ 24/9/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/11/2558
3 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา และการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    อ่าน 1,275
ประกาศเมื่อ 16/9/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2558
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม, มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 7,162
ประกาศเมื่อ 16/9/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2558
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา    อ่าน 16,364
ประกาศเมื่อ 16/9/2558 สิ้นสุดประกาศ 9/10/2558

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
7 แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันสอบ การสอบ V-NET (อาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2558    อ่าน 65,022
ประกาศเมื่อ 26/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 19/12/2558
6 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย(Full Proposal) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559    อ่าน 806
ประกาศเมื่อ 26/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2558
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สัง กัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 895
ประกาศเมื่อ 21/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 24/9/2558
4 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558    อ่าน 313
ประกาศเมื่อ 11/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 24/8/2558
3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านอย่างน้อย 1 มาตรฐานแล้ว    อ่าน 14,097
ประกาศเมื่อ 11/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 23/8/2558
2 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557    อ่าน 918
ประกาศเมื่อ 7/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2558
1 ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 12,319
ประกาศเมื่อ 7/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2558

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)    อ่าน 6,643
ประกาศเมื่อ 23/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 3/8/2558
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)    อ่าน 8,173
ประกาศเมื่อ 14/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2558
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 3,986
ประกาศเมื่อ 2/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2558
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม และวันรายงานตัวเข้าศึกษา ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย    อ่าน 14,364
ประกาศเมื่อ 1/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2558

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
2 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (กรรมการทั่วไป)    อ่าน 446
ประกาศเมื่อ 15/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/6/2558
1 ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)    อ่าน 16,185
ประกาศเมื่อ 4/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 12/6/2558

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 669
ประกาศเมื่อ 29/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 11/6/2558
6 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 031/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 213
ประกาศเมื่อ 29/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 5/6/2558
5 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2    อ่าน 8,145
ประกาศเมื่อ 25/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2558
4 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา    อ่าน 132
ประกาศเมื่อ 19/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2558
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)    อ่าน 51,080
ประกาศเมื่อ 11/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2558
2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 382
ประกาศเมื่อ 7/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 14/5/2558
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 3,876
ประกาศเมื่อ 6/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2558

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
3 รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม รับรหัสระบุตัวบุคคลเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 10,434
ประกาศเมื่อ 24/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 1/5/2558
2 ตารางสอบปลายภาคหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557    อ่าน 1,535
ประกาศเมื่อ 3/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2558
1 ประกาศรายชื่อ บุคคลที่ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 28,263
ประกาศเมื่อ 2/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/4/2558

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 1,948
ประกาศเมื่อ 20/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/4/2558
2 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ    อ่าน 934
ประกาศเมื่อ 19/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2558
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 17,833
ประกาศเมื่อ 16/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2558

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนสอบสัมฤทธิ์จากหลักสูตร/สาขาวิชา และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร    อ่าน 829
ประกาศเมื่อ 11/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 19/2/2558
2 ตารางการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8 "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์"    อ่าน 746
ประกาศเมื่อ 5/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/2/2558
1 ขอเชิญชวนนักเรียนระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และ ปวส. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2    อ่าน 270
ประกาศเมื่อ 3/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2558

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
9 ประกาศการแข่งขันกีฬานักศึกษา "มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์" ครั้งที่ 8    อ่าน 297
ประกาศเมื่อ 29/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/2/2558
8 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 004/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 3,390
ประกาศเมื่อ 16/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0045/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (รศ.พันเอก ดร.วรศิษย์ อุชัย)    อ่าน 1,991
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0044/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก)    อ่าน 653
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0043/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์)    อ่าน 381
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0042/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี)    อ่าน 500
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0041/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ (รศ.ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์)    อ่าน 738
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2558
2 ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเก็บอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ    อ่าน 24,510
ประกาศเมื่อ 5/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/1/2558
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา-ปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557    อ่าน 7,610
ประกาศเมื่อ 5/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2558