ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำปี |

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559
เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
1 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 286
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
9 มหาวิทยาลัยนครพนม ประการผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559    อ่าน 1,275
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2559
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559    อ่าน 69
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2559
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ.2559    อ่าน 547
ประกาศเมื่อ 29/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560    อ่าน 109,296
ประกาศเมื่อ 29/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
5 กำหนดการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 78
ประกาศเมื่อ 24/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2559
4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ.2559    อ่าน 1,092
ประกาศเมื่อ 5/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
3 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย นักประดิษฐ์ และบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และงานบริการวิชาการ ร่วมส่งผลงานจัดแสดงและประกวดในงาน RDINPU Show and Share: Innovations and Academic Services’s Day 2016    อ่าน 115
ประกาศเมื่อ 5/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/8/2559
2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยด้านพลังงานทดแทนชุมชน ครั้งที่3/2559    อ่าน 1,963
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559
1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    อ่าน 114
ประกาศเมื่อ 1/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2559

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    อ่าน 7,784
ประกาศเมื่อ 21/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
5 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด The Best of NPU USR ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม...ไปให้ถึงชุมชน”    อ่าน 1,121
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
4 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 136
ประกาศเมื่อ 13/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)    อ่าน 7,042
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/7/2559
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Program for The First Biennial Youth Leadership Workshop for Mekong Region Development    อ่าน 1,151
ประกาศเมื่อ 5/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/8/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)    อ่าน 5,862
ประกาศเมื่อ 2/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
6 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 11,860
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/7/2559
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)    อ่าน 53,230
ประกาศเมื่อ 20/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2559
4 ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 396
ประกาศเมื่อ 15/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2559
3 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558    อ่าน 2,468
ประกาศเมื่อ 14/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
2 กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท.สมบูรณ์ คำนึงรัตนวงศา หัวหน้าครูการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ    อ่าน 124
ประกาศเมื่อ 7/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/6/2559
1 มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 751
ประกาศเมื่อ 6/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/6/2559

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 4,066
ประกาศเมื่อ 31/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/6/2559
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 12,061
ประกาศเมื่อ 19/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2559
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)    อ่าน 43,324
ประกาศเมื่อ 18/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/6/2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558    อ่าน 1,015
ประกาศเมื่อ 4/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 5,732
ประกาศเมื่อ 4/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/5/2559
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 2,569
ประกาศเมื่อ 3/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/5/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
5 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 291
ประกาศเมื่อ 22/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/4/2559
4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(WORKSHOP)ทักษะการวิจัยและเขียนงานทาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารคณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม ฉบับปฐมฤกษ์    อ่าน 15,666
ประกาศเมื่อ 22/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/5/2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 60,999
ประกาศเมื่อ 8/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/4/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 53,012
ประกาศเมื่อ 5/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/4/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 1,937
ประกาศเมื่อ 1/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 11/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1    อ่าน 2,044
ประกาศเมื่อ 31/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2559
5 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์    อ่าน 12,745
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2559
4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙    อ่าน 1,653
ประกาศเมื่อ 24/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/4/2559
3 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘    อ่าน 9,363
ประกาศเมื่อ 22/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/12/2559
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์    อ่าน 3,348
ประกาศเมื่อ 18/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/3/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/วัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 46,620
ประกาศเมื่อ 14/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฎิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 1,546
ประกาศเมื่อ 24/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/3/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 9,341
ประกาศเมื่อ 19/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/3/2559
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2557    อ่าน 40,088
ประกาศเมื่อ 19/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/3/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
3 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัย จากศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 3,409
ประกาศเมื่อ 16/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม (เรียกลำดับสำรองรายงานตัว) ระบบรับตรงกลุ่มสนุก (สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 3,381
ประกาศเมื่อ 11/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/1/2559
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 326
ประกาศเมื่อ 6/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/1/2559