ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
26 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 58
ประกาศเมื่อ 26/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
25 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6    อ่าน 112
ประกาศเมื่อ 23/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/9/2559
24 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 102
ประกาศเมื่อ 16/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/9/2559
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/9/2559
22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 19/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
21 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 78
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/9/2559
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี    อ่าน 22
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/9/2559
19 ประกาศตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 53
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/9/2559
18 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (e-bidding) คร้ังที่ 2    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/9/2559
17 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (e-bidding)    อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/9/2559
16 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THEATER จำนวน 1 รายการ    อ่าน 113
ประกาศเมื่อ 13/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 565
ประกาศเมื่อ 12/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
14 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 75
ประกาศเมื่อ 12/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
13 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 53
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
12 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THERTER    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
10 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
9 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 26
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องที่ประทับอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 70
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
4 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 191
ประกาศเมื่อ 7/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559
3 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    อ่าน 106
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2560
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ห้อง    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/9/2559
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
37 ประกาศสอบราคาจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THEATER    อ่าน 75
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/9/2559
36 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เนื่องจากรายละเอียดจัดส่งมอบผิด สิ้นสุดการวิจารณ์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 107
ประกาศเมื่อ 25/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/8/2559
35 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 45
ประกาศเมื่อ 31/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
34 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการวิจารณ์ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 91
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
33 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการวิจารณ์และเสนอแนะภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 76
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
32 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
31 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 125
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
30 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
29 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก - ใน อาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
28 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมสำหรับอาจารย์    อ่าน 397
ประกาศเมื่อ 26/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559
27 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 105
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
26 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (ใหม่ล่าสุด)    อ่าน 132
ประกาศเมื่อ 24/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2560
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงทาสีภายนอก-ในอาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น    อ่าน 63
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
24 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 175
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์    อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
22 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา    อ่าน 134
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
21 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
20 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง จ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THERTER    อ่าน 62
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 19/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/8/2559
18 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 รายการ    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 18/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2559
17 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดานไม่น้อยกว่า 40000 บีทียู    อ่าน 167
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
16 ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น.)    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 17/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/8/2559
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 16/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
14 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2559
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/8/2559
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/8/2559
11 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
10 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก - ในอาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์    อ่าน 128
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิง 5 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 615
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 26
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโคงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 67
ประกาศเมื่อ 3/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2559
2 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพีภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 232
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559
1 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการ MEGA LAB    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 29/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2559
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 28/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2559
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 28/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/7/2559
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 27/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 27/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 137
ประกาศเมื่อ 26/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 3/8/2559
15 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 36,369
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/7/2559
14 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
13 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
12 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 13/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
10 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 12/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
9 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
8 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
7 ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการ MEGA LAB    อ่าน 61
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพีภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 76
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 74
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 7 รายการ    อ่าน 55
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 49
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาคพื้น    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 6/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/7/2559

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2    อ่าน 254
ประกาศเมื่อ 28/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน จำนวน 17 เครื่อง    อ่าน 83
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน    อ่าน 187
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล)    อ่าน 156
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้    อ่าน 74
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 186
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน    อ่าน 181
ประกาศเมื่อ 27/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน    อ่าน 80
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล)    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 70
ประกาศเมื่อ 23/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 188
ประกาศเมื่อ 14/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2559
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 457
ประกาศเมื่อ 2/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2559

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ    อ่าน 147
ประกาศเมื่อ 19/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 24/5/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)    อ่าน 205
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/5/2559
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 259
ประกาศเมื่อ 25/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2559
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ    อ่าน 390
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/5/2559
3 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 19/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/4/2559
2 ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 1,413
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/4/2559
1 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โฆษณาและเผยแพร่ ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 122
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 302
ประกาศเมื่อ 22/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/3/2559
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 253
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 116
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/3/2559
2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559    อ่าน 762
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 157
ประกาศเมื่อ 14/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์    อ่าน 65
ประกาศเมื่อ 8/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดจ้างตัดชุดสูทนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)    อ่าน 563
ประกาศเมื่อ 23/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2559
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 166
ประกาศเมื่อ 16/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/2/2559
2 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-doccument)    อ่าน 125
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
1 สอบราคาซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 123
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
14 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 3 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่ง    อ่าน 182
ประกาศเมื่อ 26/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2559
13 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อ่าน 228
ประกาศเมื่อ 26/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/1/2559
12 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 118
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา ความจุ 200 คน    อ่าน 352
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/1/2559
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบตู้สาขาพร้อมเดินสายติดตั้งภายในภายนอก    อ่าน 107
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเกษตรชลประทาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 131
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2559
8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-bidding)    อ่าน 291
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 840
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 162
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
5 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มและครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการแม่บ้าน    อ่าน 112
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
4 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 111
ประกาศเมื่อ 8/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2559
3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 186
ประกาศเมื่อ 6/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 143
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 134
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559