ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 4/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/8/2558
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 4/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2558
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องยนต์อากาศยาน DA 40 (Exchange Part)    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 4/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2558
3 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย    อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 4/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/8/2558
2 สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 4/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/8/2558
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 4 รายการ    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 3/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/8/2558

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร    อ่าน 1,812
ประกาศเมื่อ 29/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/8/2558
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 4 รายการ    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 29/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2558
10 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร    อ่าน 1,190
ประกาศเมื่อ 29/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2558
9 สอบราคาซื้อเครื่องมือช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basis Tool)    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 29/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2558
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษา    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 28/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 4/8/2558
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 28/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/7/2558
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเครื่องมือช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic tool)    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 28/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/7/2558
5 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน และสรุปร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษา    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 21/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 24/7/2558
4 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 17/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2558
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร    อ่าน 52
ประกาศเมื่อ 15/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/7/2558
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 13/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 24/7/2558
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 9/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 11/7/2558

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
25 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 45
ประกาศเมื่อ 30/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 6/7/2558
24 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อทรัพยากรสารสนเทศ    อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 29/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2558
23 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 รายการ    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 26/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 29/6/2558
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 รายการ    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 26/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 29/6/2558
21 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 26/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2558
20 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 145 รายการ    อ่าน 53
ประกาศเมื่อ 26/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 6/7/2558
19 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ    อ่าน 47
ประกาศเมื่อ 26/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 6/7/2558
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา ครั้งที่ 2    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 26/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 6/7/2558
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา ครั้งที่ 2    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 25/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/6/2558
16 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาคพื้น    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 25/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2558
15 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 25/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/6/2558
14 ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 877
ประกาศเมื่อ 22/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 29/6/2558
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 19/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 26/6/2558
12 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 19/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/6/2558
11 ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 17/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 19/6/2558
10 สอบราคาซื้อทรัพยากรสารสนเทศ    อ่าน 491
ประกาศเมื่อ 16/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 25/6/2558
9 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาคพื้น จำนวน 18 รายการ    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 12/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/6/2558
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 11/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/6/2558
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาคพื้น    อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 11/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/6/2558
6 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ    อ่าน 26
ประกาศเมื่อ 10/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 12/6/2558
5 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 79
ประกาศเมื่อ 8/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 18/6/2558
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 63
ประกาศเมื่อ 3/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/6/2558
3 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า    อ่าน 1,226
ประกาศเมื่อ 2/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/6/2558
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า    อ่าน 119
ประกาศเมื่อ 2/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 13/6/2558
1 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ    อ่าน 441
ประกาศเมื่อ 2/6/2558 สิ้นสุดประกาศ 8/6/2558

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
9 รายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 29/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 2/6/2558
8 ประกาศขายทอดตลาด    อ่าน 297
ประกาศเมื่อ 29/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 9/6/2558
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล จำนวน 1 คัน    อ่าน 1,165
ประกาศเมื่อ 25/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 2/6/2558
6 ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 19/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/5/2558
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 19/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 28/5/2558
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 19/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/5/2558
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 14/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 18/5/2558
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 14/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 18/5/2558
1 คณะเกษตรและเทคโนโลยี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 1/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 11/5/2558

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
12 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ ครั้งที่ 2 จำนวน 5 รายการ    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 20/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2558
11 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา จำนวน 6 รายการ    อ่าน 78
ประกาศเมื่อ 20/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2558
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 20/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/4/2558
9 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ    อ่าน 2,687
ประกาศเมื่อ 20/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/4/2558
8 สอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2    อ่าน 3,147
ประกาศเมื่อ 17/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/4/2558
7 ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 17/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 23/4/2558
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน    อ่าน 45
ประกาศเมื่อ 8/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/4/2558
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 7/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/4/2558
4 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 7/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/4/2558
3 ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาจ้างตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษา    อ่าน 47
ประกาศเมื่อ 3/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2558
2 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 3/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/4/2558
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 5 รายการ    อ่าน 320
ประกาศเมื่อ 2/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 5/4/2558

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 72
ประกาศเมื่อ 31/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 3/4/2558
6 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2    อ่าน 49
ประกาศเมื่อ 25/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 28/3/2558
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ    อ่าน 85
ประกาศเมื่อ 25/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 3/4/2558
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ    อ่าน 58
ประกาศเมื่อ 24/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2558
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาชาย ครั้งที่ 2    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 24/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2558
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ    อ่าน 111
ประกาศเมื่อ 18/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/3/2558
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ    อ่าน 67
ประกาศเมื่อ 17/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/3/2558

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
9 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2    อ่าน 47
ประกาศเมื่อ 24/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/2/2558
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาชาย คณะเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2    อ่าน 140
ประกาศเมื่อ 24/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 27/2/2558
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาในการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2    อ่าน 87
ประกาศเมื่อ 17/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 20/2/2558
6 ร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา TOR โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2    อ่าน 52
ประกาศเมื่อ 17/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 20/2/2558
5 ขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องพักนักศึกษาชาย ครั้งที่ 2    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 17/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 20/2/2558
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาชาย ครั้งที่ 2    อ่าน 56
ประกาศเมื่อ 16/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 20/2/2558
3 ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างตัดชุดสูทสำหรับนักศึกษา    อ่าน 127
ประกาศเมื่อ 16/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/2/2558
2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 12/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 18/2/2558
1 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศสอบราคาจ้างตัดสูทนักศึกษา    อ่าน 388
ประกาศเมื่อ 3/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 11/2/2558

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
15 ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 79
ประกาศเมื่อ 28/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 4/2/2558
14 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักครู    อ่าน 93
ประกาศเมื่อ 23/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 28/1/2558
13 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 123
ประกาศเมื่อ 23/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 28/1/2558
12 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาชาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 88
ประกาศเมื่อ 22/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 29/1/2558
11 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 22/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 29/1/2558
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 68
ประกาศเมื่อ 19/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 21/1/2558
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักครู    อ่าน 61
ประกาศเมื่อ 19/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 21/1/2558
8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษาชาย    อ่าน 64
ประกาศเมื่อ 15/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 19/1/2558
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างปรับปรุงห้องพักชายนักศึกษาชาย    อ่าน 99
ประกาศเมื่อ 8/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 12/1/2558
6 ขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงห้องพักนักศึกษาชาย    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 8/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 12/1/2558
5 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 103
ประกาศเมื่อ 7/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 16/1/2558
4 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักครู    อ่าน 92
ประกาศเมื่อ 7/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 16/1/2558
3 ประกาศราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในคณะศิลปศาสตร์    อ่าน 73
ประกาศเมื่อ 6/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 9/1/2558
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักครู    อ่าน 81
ประกาศเมื่อ 6/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 9/1/2558
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 188
ประกาศเมื่อ 6/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 9/1/2558