ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
เดือน พฤศจิกายน
ลำดับที่ ข่าว
27 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 18/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/11/2557
26 สอบราคาซื้อครุัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 18/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/11/2557
25 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 18/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/11/2557
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 19
ประกาศเมื่อ 18/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/11/2557
23 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตขั้นกลาง จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 18/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/11/2557
22 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 26
ประกาศเมื่อ 18/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/11/2557
21 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 18/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/11/2557
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 17/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/11/2557
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 15/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 19/11/2557
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 91
ประกาศเมื่อ 13/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/11/2557
17 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 13/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 24/11/2557
16 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 67
ประกาศเมื่อ 13/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2557
15 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ    อ่าน 119
ประกาศเมื่อ 12/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2557
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 12/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2557
13 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 12/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2557
12 ร่างขอบเขคของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 11/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2557
11 ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยนาหว้า    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 10/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/11/2557
10 ข้อหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม วิทยาลัยธาตุพนม    อ่าน 70
ประกาศเมื่อ 10/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 13/11/2557
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางปรับปรุงอาคารเรียน    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 7/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2557
8 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์การแพทย์    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 7/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2557
7 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการการยศาสตร์    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 5/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2557
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 24 รายการ    อ่าน 249
ประกาศเมื่อ 4/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2557
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 4/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2557
4 ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 4/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2557
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาล ความจุ 200 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 3/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2557
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างยนต์พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 79
ประกาศเมื่อ 3/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2557
1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 3/11/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2557

เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
18 ประกาศร่าง tor ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตขั้นกลาง จำนวน 1 รายการ    อ่าน 138
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 3/11/2557
17 ประกาศร่าง tor ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 24 รายการ    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 3/11/2557
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ (ฉบับแก้ไข)    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 3/11/2557
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 24 รายการ    อ่าน 58
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตขั้นกลาง    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ห้องปฏิบัตการการยศาสตร์    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 31/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/11/2557
9 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา(TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาพยาบาล ความจุ 200 คน    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 28/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2557
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์    อ่าน 62
ประกาศเมื่อ 27/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/10/2557
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หุ่นจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 27/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 6/11/2557
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ความจุ 200 คน    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 27/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/10/2557
5 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม    อ่าน 52
ประกาศเมื่อ 27/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 29/10/2557
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างยนต์พร้อมครุภัณฑ์    อ่าน 1,683
ประกาศเมื่อ 27/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 29/10/2557
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานช่างยนต์พร้อมครุภัณฑ์    อ่าน 90
ประกาศเมื่อ 27/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2557
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงอาคารเรียนและหอประชุม    อ่าน 176
ประกาศเมื่อ 27/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2557
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 37 รายการ    อ่าน 1,176
ประกาศเมื่อ 10/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 16/10/2557

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 319
ประกาศเมื่อ 30/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/10/2557
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    อ่าน 3,730
ประกาศเมื่อ 11/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2557
3 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4    อ่าน 74
ประกาศเมื่อ 11/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 57
ประกาศเมื่อ 11/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2557
1 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์    อ่าน 72
ประกาศเมื่อ 1/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/9/2557

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ    อ่าน 146
ประกาศเมื่อ 28/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/9/2557
5 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ    อ่าน 102
ประกาศเมื่อ 21/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2557
4 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย    อ่าน 64
ประกาศเมื่อ 20/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2557
3 ผู้ชนะการสอบราคาเช่าซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำหรับสถาบันการศึกษา    อ่าน 98
ประกาศเมื่อ 7/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 11/8/2557
2 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 99
ประกาศเมื่อ 5/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 14/8/2557
1 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเรียน    อ่าน 182
ประกาศเมื่อ 5/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 8/8/2557

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 28/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2557
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 28/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2557
6 สอบราคาเช่าซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 300 ผู้ใช้งาน    อ่าน 80
ประกาศเมื่อ 23/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 4/8/2557
5 ตารางวงเงินงบประมาณเช่าซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมไมโครซอฟ์ทสำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 300 ผู้ใช้งาน    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 23/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 26/7/2557
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 68
ประกาศเมื่อ 21/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/7/2557
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 63
ประกาศเมื่อ 17/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2557
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเรียน    อ่าน 101
ประกาศเมื่อ 9/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 18/7/2557
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 72
ประกาศเมื่อ 7/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2557

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
8 สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 96
ประกาศเมื่อ 23/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 3/7/2557
7 ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 100
ประกาศเมื่อ 23/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/6/2557
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 20/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2557
5 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of fercence ; TOR)ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 19/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/6/2557
4 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 66
ประกาศเมื่อ 17/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2557
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียน    อ่าน 191
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 26/6/2557
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ    อ่าน 1,480
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/6/2557
1 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 5/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 9/6/2557

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงหอพักนักศึกษา 5 ชั้น    อ่าน 9,757
ประกาศเมื่อ 19/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 23/5/2557
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 267
ประกาศเมื่อ 14/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
4 ประกาศร่าง tor ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ครั้งที่ 2    อ่าน 111
ประกาศเมื่อ 10/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/4/2557
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องยนต์อากาศยาน DA 40 (Exchange Part) จำนวน 2 รายการ    อ่าน 92
ประกาศเมื่อ 2/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 4/4/2557
2 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการเคมีละห้องปฏิบัติการชีววิทยา    อ่าน 117
ประกาศเมื่อ 2/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2557
1 วิทยาลัยธาตุพนม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ    อ่าน 105
ประกาศเมื่อ 1/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 9/4/2557

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง    อ่าน 143
ประกาศเมื่อ 26/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2557
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 139
ประกาศเมื่อ 26/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2557
4 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 91
ประกาศเมื่อ 25/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/3/2557
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 140
ประกาศเมื่อ 12/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/3/2557
2 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 115
ประกาศเมื่อ 11/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 12/3/2557
1 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน    อ่าน 1,546
ประกาศเมื่อ 4/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/3/2557

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติเคมี    อ่าน 114
ประกาศเมื่อ 26/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2557
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 174
ประกาศเมื่อ 26/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2557
5 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 368
ประกาศเมื่อ 10/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/2/2557
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และศูนย์การปฏิบัติการกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 1,807
ประกาศเมื่อ 10/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/2/2557
3 ร่างขอบเขตของงาน (TOR: Term of Reference) โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาตร์และศูนย์การปฏิบัติกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 171
ประกาศเมื่อ 5/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2557
2 ร่างขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference)โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 144
ประกาศเมื่อ 5/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2557
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 132
ประกาศเมื่อ 4/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2557

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน    อ่าน 119
ประกาศเมื่อ 23/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2557
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน    อ่าน 693
ประกาศเมื่อ 23/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2557
3 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 382
ประกาศเมื่อ 8/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 12/1/2557
2 ผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 146
ประกาศเมื่อ 6/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/1/2557
1 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ    อ่าน 147
ประกาศเมื่อ 6/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/1/2557