ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เดือน ธันวาคม
ลำดับที่ ข่าว
21 ประกาศร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือสู่การเรียนรู้ระบบเครื่องมือวัดสภาพการเดินทางอากาศยาน จำนวน 1 รายการ โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 4
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/12/2559
20 ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลให้ใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 19
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/12/2559
19 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือสู่การเรียนรู้ระบบเครื่องมือวัดสภาพการเดินทางอากาศยาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/12/2559
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์การศึกษาห้องอบและพ่นสี จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/12/2559
17 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 82 ที่นั่ง    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 1/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/12/2559
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลหลัก จำนวน 1 รายการ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/12/2559
15 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดศึกษาการควบคุมแบบโปรแกรมตรรกะของระบบอากาศยาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 1/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/12/2559
14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับศึกษาสมดุลของอากาศยาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 1/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/12/2559
13 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้วภายในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นรายลักษณ์อักษร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/12/2559
12 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้วภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นรายลักษณ์อักษร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/12/2559
11 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 1/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/12/2559
10 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ Microsoft Volume License สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 300 ผู้ใช้งาน    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 1/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/12/2559
9 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างลิฟต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที จำนวน 1 รายการ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 1/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/12/2559
8 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 รถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 1/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/12/2559
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้    อ่าน 9
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดศึกษาการควบคุมแบบโปรแกรมตรรกะของระบบอากาศยาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 19
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับนิวเมติกส์อากาศยาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับไฮดรอลิคอากาศยาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับศึกษาสมดุลของอากาศยาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 12/12/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559

เดือน พฤศจิกายน
ลำดับที่ ข่าว
90 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Programme (CEIP) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 28/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/12/2559
89 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 30/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/12/2559
88 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 30/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
87 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้วรอบวิทยาลัยธาตุพนมพร้อมประตู ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารย์ วันที 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 9
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/12/2559
86 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 23/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/12/2559
85 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ค่าครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม    อ่าน 6
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/12/2559
84 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารย์ วันที 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/12/2559
83 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 6 รายการ    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/12/2559
82 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 รายการ    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 16/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/11/2559
81 ประกาศรับสมัครและยื่นซองประมูลให้ใช้พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 4,178
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/12/2559
80 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วรอบวิทยาลัยธาตุพนม พร้อมประตู ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/12/2559
79 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงลานอเนกประสงค์อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/12/2559
78 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/12/2559
77 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/12/2559
75 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างรั้วภายภายในวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม    อ่าน 5
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
74 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
73 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก้บข้อมูลหลัก จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/12/2559
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 58
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/11/2559
71 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ พร้อมระบบควบคุมจำนวน 1 รายการ (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึง 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.)    อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/11/2559
70 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์การศึกษาประกอบระบบ CCTV จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/11/2559
69 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องประชุมอเนกประสงค์ 300 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ    อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/11/2559
68 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา ห้องงานทะเบียนและวิชาการ    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/11/2559
67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ประกอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลหลัก จำนวน 1 รายการ    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/11/2559
66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Lecture Room จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 19
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/11/2559
65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/11/2559
64 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 16/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/11/2559
63 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในพื้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/11/2559
62 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาประมง    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/11/2559
61 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประกอบห้องเรียน 82 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ    อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/11/2559
60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์การศึกษาประกอบห้องเรียน 82 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ    อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/11/2559
59 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบป้องกันเครือข่ายและการตรวจจับการบุกรุกระบบสารสนเทศ (Firewall)    อ่าน 74
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/11/2559
58 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 รายการ    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 3/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2559
57 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 22
ประกาศเมื่อ 3/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2559
56 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลการจัดการระบบปฏิบัติการ Clud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 19
ประกาศเมื่อ 3/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2559
55 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับ Cloud computing แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 3/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2559
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผูัไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/11/2559
53 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการนิวเมติกไฮครอลิกส์ พร้อมระบบควบคุม    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2559
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการขับเคลื่อมอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2559
51 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2559
50 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2559
49 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้อง Lecture Room จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/11/2559
48 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารย์ วันที 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/11/2559
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาเตียงทำคลอด จำนวน 1 รายการ    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 47
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ชุด    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเสียงประจำอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง    อ่าน 22
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 รายการ    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2559
39 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาประมง    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 4/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างปรับปรุงถนนภายในพื้นที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 14/11/2559
37 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2559
36 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบป้องกันเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุกระบบสารสนเทศ (Firewall) จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/11/2559
35 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/11/2559
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาห้้องอบและพ่นสี จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 690
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษากล้องระดับอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด    อ่าน 26
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องบริหารจัดการระบบเครือข่าย จำนวน 1 รายการ    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องอินเตอร์เฟส SFP Fiber Connection จำนวน 1 รายการ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาระบบป้องกันเครือข่ายและตรวจจับการบุกรุกระบบสารสนเทศ (Fallwall)    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 11/11/2559
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 รายการ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 26
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ    อ่าน 20
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การศึกษาระบบอินเตอร์เน็ตแบบสายและไร้สายพร้อมอุปกรณ์สำหรับอาคาร 1    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาประมง จำนวน 1 ชุด    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/11/2559
21 ประกาศตารางแสดงวงเงินสอบราคาครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาประมง ครั้งที่ 2    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 3/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและสายสัญญาณระบบเครือข่าย    อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 3/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลการจัดการระบบปฏิบัติการ Cioud computing    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 3/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
17 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 11/11/2559
16 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาประมง    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
15 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดห้องประชุม    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
14 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต จำนวน 1 รายการ    อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
13 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบ Dual Radio 3X3 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
12 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก จำนวน 1 รายการ    อ่าน 20
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
11 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
10 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต แบบ PoE จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
9 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 1/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
8 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ขนาด 384 AP จำนวน 1 รายการ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
7 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
6 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับ Cloud computing แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
5 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ชนิด Single Mode ขนาด 12 แกน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
4 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมระบบทำความเย็นและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
3 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Progrmme (CEIP) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 11/11/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559

เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
93 ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.)    อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
92 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
91 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โปรแกรมสำหรับการจำลองสถานการณ์และการตัดสินใจ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 1,877
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
90 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
89 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและประมวลผลสัญญาณ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
88 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง จำนวน 1 รายการ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
87 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
86 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
85 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนภายในพื้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 63
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
84 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/11/2559
83 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว จำนวน 1 รายการ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
82 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 19
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
81 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
80 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
79 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
78 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
77 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/11/2559
76 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องประชุมอเนกประสงค์ 300 ที่นั่ง จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 9
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
75 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการเทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 4
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
74 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฎิบัติการเครื่องจักร CNC พร้อมโปรแกรมการออกแบบและผลิต สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง จำนวน 1 รายการ    อ่าน 9
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
73 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 6
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
72 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบหลายสูบ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 9
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
71 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องกลึงยันศูนย์ขนาดกลาง(Engine Lathe) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 6
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
70 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการความเสียหายของวัสดุ จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 9
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
69 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 6
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
68 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 25/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/11/2559
67 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องกัดเฟืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 6
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
66 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุด NI MyDAQ สำหรับ LabView Academy จำนวน 1 รายการ    อ่าน 5
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
65 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องทดลองระบบสื่อสารและสัญญาณระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ    อ่าน 4
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
64 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 5
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
63 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติชุดฝึกไมโครคอนโทรเลอร์และสมองกลฝังตัว จำนวน 1 รายการ    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
62 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดระบบพลังงานทดแทน    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
61 ประกาศสอบราคา เครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
60 ประกาศสอบราคา เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการใช้งาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จำนวน ๑ รายการ    อ่าน 102
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
57 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการสื่อสารแบบแอนาล็อกและดิจิตอล จำนวน 1 รายการ    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
55 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการดิจิตอลอีโคโนมี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
54 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลอัจฉริยะ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 126
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
53 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทดลองสายพานการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
52 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการงานโลหะแผ่น จำนวน 1 รายการ    อ่าน 20
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
51 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการสื่อสารแบบแอนาล็อกและดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/11/2559
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 20
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/11/2559
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกปฏิบัติการงานโลหะ จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/11/2559
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการดิจิตอลอีโคโนมี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/11/2559
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทดลองสายพานการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 14/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/10/2559
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 12/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/10/2559
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างปรับปรุงถนนภายในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/11/2559
43 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการก่อสร้าง    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/11/2559
42 ประกาศขายทอดตลาด    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
41 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Programme (CEIP) จำนวน 1 รายการ (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.)    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
40 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 1 รายการ    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
39 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 รายการ    อ่าน 120
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
38 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุด กล้องจุลทรรศน์ ระดับงานวิจัยขั้นสูงพร้อมชุดบันทึกเทปอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
37 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FTIR) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
36 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน1 ชุด    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
35 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลการจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
34 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ลิขสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 ชุด    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
33 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 2 จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 1 จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 61
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
31 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับ Cloud computing จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
30 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสายสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ชนิด Sing Mode ขนาด 12 แกน จำนวน 1 ชุด    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
29 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
28 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมระบบทำความเย็นและอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
27 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ขนาด 384AP จำนวน 1 ชุด    อ่าน 22
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบ Dual Radio 3x3 จำนวน 1 ชุด    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
25 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 12 เครื่อง    อ่าน 25
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
24 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต แบบ PoE จำนวน 24 เครื่อง    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
23 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต จำนวน 24 เครื่อง    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
22 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร จำนวน 1 ชุด    อ่าน 19
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก จำนวน 2 เครื่อง    อ่าน 22
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
20 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Programme (CEIP) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
19 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 รายการ    อ่าน 154
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
18 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลการจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 192
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
17 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ลิขสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 76
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
16 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 119
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
15 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 102
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
14 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 233
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
13 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสายสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ชนิด Single Mode ขนาด 12 แกน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 455
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
12 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 202
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
11 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมระบบทำความเย็นและอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ    อ่าน 22
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
10 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ขนาด 384AP จำนวน 1 รายการ    อ่าน 26
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
9 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบ Dual Radio 3x3 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 1 รายการ    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
6 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ตแบบ PoE จำนวน 1 รายการ    อ่าน 14
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
5 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
4 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก จำนวน 1 รายการ    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาประมง จำนวน 1 ชุด    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดห้องประชุม จำนวน 1 ชุด    อ่าน 143
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
1 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 89
ประกาศเมื่อ 3/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/10/2559

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
31 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 370
ประกาศเมื่อ 30/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/10/2559
30 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ประจำที่ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 326
ประกาศเมื่อ 27/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/10/2559
29 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 180
ประกาศเมื่อ 29/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/10/2559
28 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 115
ประกาศเมื่อ 30/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/10/2559
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 75
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
26 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 82
ประกาศเมื่อ 26/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
25 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6    อ่าน 127
ประกาศเมื่อ 23/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/9/2559
24 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 131
ประกาศเมื่อ 16/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/9/2559
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/9/2559
22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 50
ประกาศเมื่อ 19/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
21 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 98
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/9/2559
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/9/2559
19 ประกาศตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 63
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/9/2559
18 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (e-bidding) คร้ังที่ 2    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/9/2559
17 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (e-bidding)    อ่าน 23
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/9/2559
16 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THEATER จำนวน 1 รายการ    อ่าน 124
ประกาศเมื่อ 13/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 575
ประกาศเมื่อ 12/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
14 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 88
ประกาศเมื่อ 12/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
13 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 65
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
12 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 60
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THERTER    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
10 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
9 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องที่ประทับอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ    อ่าน 82
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 80
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
4 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 202
ประกาศเมื่อ 7/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559
3 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    อ่าน 295
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2560
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ห้อง    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/9/2559
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
37 ประกาศสอบราคาจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THEATER    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/9/2559
36 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เนื่องจากรายละเอียดจัดส่งมอบผิด สิ้นสุดการวิจารณ์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 117
ประกาศเมื่อ 25/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/8/2559
35 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 59
ประกาศเมื่อ 31/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
34 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการวิจารณ์ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 100
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
33 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการวิจารณ์และเสนอแนะภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
32 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
31 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 139
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
30 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
29 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก - ใน อาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น    อ่าน 57
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
28 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมสำหรับอาจารย์    อ่าน 406
ประกาศเมื่อ 26/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559
27 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 114
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
26 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (ใหม่ล่าสุด)    อ่าน 233
ประกาศเมื่อ 24/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2560
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงทาสีภายนอก-ในอาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น    อ่าน 72
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
24 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 185
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
22 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา    อ่าน 143
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
21 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6    อ่าน 50
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
20 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง จ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THERTER    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 19/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/8/2559
18 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 รายการ    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 18/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2559
17 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดานไม่น้อยกว่า 40000 บีทียู    อ่าน 183
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
16 ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น.)    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 17/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/8/2559
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 16/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
14 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2559
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/8/2559
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 45
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/8/2559
11 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 45
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
10 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก - ในอาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์    อ่าน 135
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิง 5 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 622
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโคงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 3/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2559
2 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพีภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 242
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559
1 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการ MEGA LAB    อ่าน 57
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 29/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2559
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 47
ประกาศเมื่อ 28/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2559
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 28/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/7/2559
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 41
ประกาศเมื่อ 27/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 27/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 152
ประกาศเมื่อ 26/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 3/8/2559
15 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 36,377
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/7/2559
14 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
13 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
12 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 56
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 56
ประกาศเมื่อ 13/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
10 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 47
ประกาศเมื่อ 12/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
9 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
8 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
7 ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการ MEGA LAB    อ่าน 69
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพีภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 81
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 7 รายการ    อ่าน 66
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 56
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาคพื้น    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 6/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/7/2559

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2    อ่าน 262
ประกาศเมื่อ 28/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน จำนวน 17 เครื่อง    อ่าน 93
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน    อ่าน 193
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล)    อ่าน 163
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้    อ่าน 81
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 194
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน    อ่าน 187
ประกาศเมื่อ 27/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน    อ่าน 88
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล)    อ่าน 59
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 78
ประกาศเมื่อ 23/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 196
ประกาศเมื่อ 14/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2559
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 465
ประกาศเมื่อ 2/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2559

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ    อ่าน 154
ประกาศเมื่อ 19/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 24/5/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)    อ่าน 213
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/5/2559
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 266
ประกาศเมื่อ 25/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2559
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ    อ่าน 398
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/5/2559
3 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 92
ประกาศเมื่อ 19/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/4/2559
2 ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 1,418
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/4/2559
1 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โฆษณาและเผยแพร่ ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 130
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 309
ประกาศเมื่อ 22/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/3/2559
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 263
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 121
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/3/2559
2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559    อ่าน 768
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 163
ประกาศเมื่อ 14/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์    อ่าน 73
ประกาศเมื่อ 8/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดจ้างตัดชุดสูทนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)    อ่าน 570
ประกาศเมื่อ 23/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2559
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 171
ประกาศเมื่อ 16/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/2/2559
2 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-doccument)    อ่าน 133
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
1 สอบราคาซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 130
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
14 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 3 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่ง    อ่าน 192
ประกาศเมื่อ 26/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2559
13 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อ่าน 235
ประกาศเมื่อ 26/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/1/2559
12 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 127
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา ความจุ 200 คน    อ่าน 360
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/1/2559
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบตู้สาขาพร้อมเดินสายติดตั้งภายในภายนอก    อ่าน 116
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเกษตรชลประทาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 138
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2559
8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-bidding)    อ่าน 299
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 850
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 168
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
5 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มและครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการแม่บ้าน    อ่าน 122
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
4 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 121
ประกาศเมื่อ 8/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2559
3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 197
ประกาศเมื่อ 6/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 152
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 140
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559