ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
15 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 398
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/7/2559
14 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล    อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
13 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
12 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 13/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
10 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 12/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
9 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
8 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 20
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
7 ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการ MEGA LAB    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพีภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 63
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 57
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 7 รายการ    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาคพื้น    อ่าน 22
ประกาศเมื่อ 6/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/7/2559

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน จำนวน 17 เครื่อง    อ่าน 65
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน    อ่าน 173
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล)    อ่าน 140
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้    อ่าน 57
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 171
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน    อ่าน 169
ประกาศเมื่อ 27/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล)    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 61
ประกาศเมื่อ 23/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 166
ประกาศเมื่อ 14/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2559
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 433
ประกาศเมื่อ 2/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2559

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ    อ่าน 139
ประกาศเมื่อ 19/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 24/5/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ    อ่าน 376
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/5/2559
3 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 72
ประกาศเมื่อ 19/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/4/2559
2 ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 1,396
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/4/2559
1 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โฆษณาและเผยแพร่ ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 114
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 248
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 108
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/3/2559
2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559    อ่าน 732
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 143
ประกาศเมื่อ 14/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดจ้างตัดชุดสูทนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)    อ่าน 557
ประกาศเมื่อ 23/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2559
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 152
ประกาศเมื่อ 16/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/2/2559
2 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-doccument)    อ่าน 116
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
1 สอบราคาซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 115
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
12 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 106
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา ความจุ 200 คน    อ่าน 341
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/1/2559
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบตู้สาขาพร้อมเดินสายติดตั้งภายในภายนอก    อ่าน 94
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเกษตรชลประทาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 118
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2559
8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-bidding)    อ่าน 282
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 819
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 150
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
5 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มและครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการแม่บ้าน    อ่าน 102
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
4 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 102
ประกาศเมื่อ 8/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2559
3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 113
ประกาศเมื่อ 6/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 124
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 122
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559