ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 37 รายการ    อ่าน 96
ประกาศเมื่อ 10/10/2557 สิ้นสุดประกาศ 16/10/2557

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 302
ประกาศเมื่อ 30/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/10/2557
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    อ่าน 3,718
ประกาศเมื่อ 11/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2557
3 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4    อ่าน 56
ประกาศเมื่อ 11/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2557
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 11/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2557
1 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็ดทรอนิกส์    อ่าน 62
ประกาศเมื่อ 1/9/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/9/2557

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ    อ่าน 129
ประกาศเมื่อ 28/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/9/2557
5 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ    อ่าน 90
ประกาศเมื่อ 21/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2557
4 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย    อ่าน 52
ประกาศเมื่อ 20/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2557
3 ผู้ชนะการสอบราคาเช่าซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำหรับสถาบันการศึกษา    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 7/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 11/8/2557
2 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 81
ประกาศเมื่อ 5/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 14/8/2557
1 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเรียน    อ่าน 173
ประกาศเมื่อ 5/8/2557 สิ้นสุดประกาศ 8/8/2557

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 28/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2557
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 28/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2557
6 สอบราคาเช่าซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมสำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 300 ผู้ใช้งาน    อ่าน 67
ประกาศเมื่อ 23/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 4/8/2557
5 ตารางวงเงินงบประมาณเช่าซื้อลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมไมโครซอฟ์ทสำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 300 ผู้ใช้งาน    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 23/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 26/7/2557
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 21/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 25/7/2557
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 17/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2557
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเรียน    อ่าน 87
ประกาศเมื่อ 9/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 18/7/2557
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 59
ประกาศเมื่อ 7/7/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2557

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
8 สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 90
ประกาศเมื่อ 23/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 3/7/2557
7 ประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 89
ประกาศเมื่อ 23/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/6/2557
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    อ่าน 70
ประกาศเมื่อ 20/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2557
5 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of fercence ; TOR)ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 19/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/6/2557
4 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 17/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2557
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียน    อ่าน 180
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 26/6/2557
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ    อ่าน 1,467
ประกาศเมื่อ 13/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/6/2557
1 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 68
ประกาศเมื่อ 5/6/2557 สิ้นสุดประกาศ 9/6/2557

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงหอพักนักศึกษา 5 ชั้น    อ่าน 9,748
ประกาศเมื่อ 19/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 23/5/2557
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 251
ประกาศเมื่อ 14/5/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/5/2557

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
4 ประกาศร่าง tor ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ครั้งที่ 2    อ่าน 96
ประกาศเมื่อ 10/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/4/2557
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องยนต์อากาศยาน DA 40 (Exchange Part) จำนวน 2 รายการ    อ่าน 83
ประกาศเมื่อ 2/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 4/4/2557
2 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการเคมีละห้องปฏิบัติการชีววิทยา    อ่าน 105
ประกาศเมื่อ 2/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2557
1 วิทยาลัยธาตุพนม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ    อ่าน 99
ประกาศเมื่อ 1/4/2557 สิ้นสุดประกาศ 9/4/2557

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง    อ่าน 129
ประกาศเมื่อ 26/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2557
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 127
ประกาศเมื่อ 26/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 30/3/2557
4 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 83
ประกาศเมื่อ 25/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 28/3/2557
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 2 รายการ    อ่าน 131
ประกาศเมื่อ 12/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 21/3/2557
2 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 103
ประกาศเมื่อ 11/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 12/3/2557
1 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน    อ่าน 1,532
ประกาศเมื่อ 4/3/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/3/2557

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติเคมี    อ่าน 106
ประกาศเมื่อ 26/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2557
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    อ่าน 164
ประกาศเมื่อ 26/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2557
5 ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 354
ประกาศเมื่อ 10/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/2/2557
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และศูนย์การปฏิบัติการกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 1,790
ประกาศเมื่อ 10/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 17/2/2557
3 ร่างขอบเขตของงาน (TOR: Term of Reference) โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาตร์และศูนย์การปฏิบัติกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 152
ประกาศเมื่อ 5/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2557
2 ร่างขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference)โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 131
ประกาศเมื่อ 5/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2557
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 121
ประกาศเมื่อ 4/2/2557 สิ้นสุดประกาศ 7/2/2557

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน    อ่าน 104
ประกาศเมื่อ 23/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2557
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กจอดเครื่องบิน    อ่าน 678
ประกาศเมื่อ 23/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2557
3 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน 371
ประกาศเมื่อ 8/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 12/1/2557
2 ผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 133
ประกาศเมื่อ 6/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/1/2557
1 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ    อ่าน 138
ประกาศเมื่อ 6/1/2557 สิ้นสุดประกาศ 10/1/2557