ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
42 ประกาศขายทอดตลาด    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
41 สรุปสาระสำคัญร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา ระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Programme (CEIP) จำนวน 1 รายการ (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.)    อ่าน 9
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
40 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 1 รายการ    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
39 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 รายการ    อ่าน 107
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
38 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุด กล้องจุลทรรศน์ ระดับงานวิจัยขั้นสูงพร้อมชุดบันทึกเทปอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
37 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FTIR) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 20/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/11/2559
36 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน1 ชุด    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
35 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลการจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 13
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
34 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ลิขสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 ชุด    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
33 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 2 จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 1 จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
31 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับ Cloud computing จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
30 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสายสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ชนิด Sing Mode ขนาด 12 แกน จำนวน 1 ชุด    อ่าน 4
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
29 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด    อ่าน 5
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
28 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมระบบทำความเย็นและอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด    อ่าน 6
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
27 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ขนาด 384AP จำนวน 1 ชุด    อ่าน 3
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบ Dual Radio 3x3 จำนวน 1 ชุด    อ่าน 3
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
25 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 12 เครื่อง    อ่าน 12
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
24 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต แบบ PoE จำนวน 24 เครื่อง    อ่าน 6
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
23 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต จำนวน 24 เครื่อง    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
22 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร จำนวน 1 ชุด    อ่าน 3
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก จำนวน 2 เครื่อง    อ่าน 8
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/10/2559
20 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบรองรับ Comprehensive English Instruction Programme (CEIP) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 17
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
19 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งและสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 รายการ    อ่าน 143
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
18 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลการจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 182
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
17 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ลิขสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 70
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
16 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 112
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
15 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud computing แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 95
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
14 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับ Cloud computing จำนวน 1 รายการ    อ่าน 227
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
13 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบสายสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ชนิด Single Mode ขนาด 12 แกน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 445
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
12 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 195
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
11 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมระบบทำความเย็นและอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
10 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ขนาด 384AP จำนวน 1 รายการ    อ่าน 15
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
9 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบ Dual Radio 3x3 จำนวน 1 รายการ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 1 รายการ    อ่าน 16
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต จำนวน 1 รายการ    อ่าน 10
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
6 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ตแบบ PoE จำนวน 1 รายการ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
5 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร จำนวน 1 รายการ    อ่าน 7
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
4 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก จำนวน 1 รายการ    อ่าน 11
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาประมง จำนวน 1 ชุด    อ่าน 21
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดห้องประชุม จำนวน 1 ชุด    อ่าน 137
ประกาศเมื่อ 10/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/10/2559
1 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 3/10/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/10/2559

เดือน กันยายน
ลำดับที่ ข่าว
31 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 362
ประกาศเมื่อ 30/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/10/2559
30 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ประจำที่ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 319
ประกาศเมื่อ 27/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/10/2559
29 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 175
ประกาศเมื่อ 29/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/10/2559
28 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 109
ประกาศเมื่อ 30/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/10/2559
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 69
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
26 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 75
ประกาศเมื่อ 26/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2559
25 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6    อ่าน 122
ประกาศเมื่อ 23/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/9/2559
24 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 122
ประกาศเมื่อ 16/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/9/2559
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/9/2559
22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 45
ประกาศเมื่อ 19/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
21 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 91
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/9/2559
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี    อ่าน 28
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/9/2559
19 ประกาศตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 58
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/9/2559
18 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (e-bidding) คร้ังที่ 2    อ่าน 78
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/9/2559
17 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา (e-bidding)    อ่าน 18
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/9/2559
16 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THEATER จำนวน 1 รายการ    อ่าน 119
ประกาศเมื่อ 13/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 571
ประกาศเมื่อ 12/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
14 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 12/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/9/2559
13 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 59
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
12 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 55
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THERTER    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
10 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
9 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุมอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 33
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องที่ประทับอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 16/9/2559
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
5 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 รายการ    อ่าน 74
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/9/2559
4 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 198
ประกาศเมื่อ 7/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559
3 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    อ่าน 286
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/9/2560
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ห้อง    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 5/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/9/2559
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 24
ประกาศเมื่อ 9/9/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
37 ประกาศสอบราคาจ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THEATER    อ่าน 80
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/9/2559
36 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เนื่องจากรายละเอียดจัดส่งมอบผิด สิ้นสุดการวิจารณ์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 112
ประกาศเมื่อ 25/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/8/2559
35 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 53
ประกาศเมื่อ 31/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
34 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการวิจารณ์ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 95
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
33 ประกาศร่างข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการวิจารณ์และเสนอแนะภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น.    อ่าน 80
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
32 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
31 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 134
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
30 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
29 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก - ใน อาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น    อ่าน 53
ประกาศเมื่อ 30/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2559
28 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมสำหรับอาจารย์    อ่าน 401
ประกาศเมื่อ 26/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/9/2559
27 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 ห้อง    อ่าน 109
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/9/2559
26 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (ใหม่ล่าสุด)    อ่าน 221
ประกาศเมื่อ 24/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2560
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงทาสีภายนอก-ในอาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น    อ่าน 67
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
24 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 181
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 26/8/2559
22 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา    อ่าน 138
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
21 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ชั้น 5,6    อ่าน 44
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
20 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง จ้างจัดตั้งห้องส่งเสริมการเรียนรู้ LECTURE THERTER    อ่าน 66
ประกาศเมื่อ 22/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/8/2559
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 19/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/8/2559
18 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้อง Training Lab จำนวน 1 รายการ    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 18/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/8/2559
17 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดานไม่น้อยกว่า 40000 บีทียู    อ่าน 177
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
16 ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น.)    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 17/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/8/2559
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 16/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
14 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 46
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2559
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 38
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/8/2559
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/8/2559
11 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
10 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก - ในอาคารหอพักหญิงนักศึกษาหญิง 5 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 9/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 19/8/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์    อ่าน 130
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ    อ่าน 36
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์ปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ คณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 34
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิง 5 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    อ่าน 618
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงถนนเส้นทางจากสำนักงานอธิการบดีไปวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 30
ประกาศเมื่อ 8/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/8/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโคงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ    อ่าน 71
ประกาศเมื่อ 3/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/8/2559
2 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพีภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 238
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559
1 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการ MEGA LAB    อ่าน 52
ประกาศเมื่อ 2/8/2559 สิ้นสุดประกาศ 5/8/2559

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 29/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/8/2559
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 28/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2559
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    อ่าน 37
ประกาศเมื่อ 28/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/7/2559
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 27/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    อ่าน 35
ประกาศเมื่อ 27/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/7/2559
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 142
ประกาศเมื่อ 26/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 3/8/2559
15 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 36,373
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/7/2559
14 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล    อ่าน 40
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
13 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 39
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
12 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 14/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/7/2559
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบบริหารจัดการโรงเรียนอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 13/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
10 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 12/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
9 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ    อ่าน 29
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
8 ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง    อ่าน 32
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/7/2559
7 ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการ MEGA LAB    อ่าน 64
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์แบบไอพีภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    อ่าน 79
ประกาศเมื่อ 11/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 21/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 7 รายการ    อ่าน 60
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียน จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 51
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 48
ประกาศเมื่อ 7/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/7/2559
1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาคพื้น    อ่าน 43
ประกาศเมื่อ 6/7/2559 สิ้นสุดประกาศ 9/7/2559

เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2    อ่าน 257
ประกาศเมื่อ 28/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/7/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน จำนวน 17 เครื่อง    อ่าน 88
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน    อ่าน 189
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล)    อ่าน 158
ประกาศเมื่อ 30/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 187
ประกาศเมื่อ 29/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/7/2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน    อ่าน 183
ประกาศเมื่อ 27/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/7/2559
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน    อ่าน 82
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ (เครื่องยนต์ดีเซล)    อ่าน 54
ประกาศเมื่อ 24/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ    อ่าน 73
ประกาศเมื่อ 23/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/6/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 1 รายการ    อ่าน 192
ประกาศเมื่อ 14/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/6/2559
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม    อ่าน 460
ประกาศเมื่อ 2/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2559

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ    อ่าน 149
ประกาศเมื่อ 19/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 24/5/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)    อ่าน 207
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 20/5/2559
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 261
ประกาศเมื่อ 25/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2559
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ    อ่าน 394
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/5/2559
3 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 86
ประกาศเมื่อ 19/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/4/2559
2 ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 1,415
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/4/2559
1 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โฆษณาและเผยแพร่ ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 124
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 305
ประกาศเมื่อ 22/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/3/2559
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 256
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 117
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/3/2559
2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559    อ่าน 764
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 159
ประกาศเมื่อ 14/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
5 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์    อ่าน 69
ประกาศเมื่อ 8/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดจ้างตัดชุดสูทนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)    อ่าน 565
ประกาศเมื่อ 23/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2559
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 168
ประกาศเมื่อ 16/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/2/2559
2 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-doccument)    อ่าน 129
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
1 สอบราคาซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 126
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
14 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 3 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์อุปกรณ์ตกแต่ง    อ่าน 188
ประกาศเมื่อ 26/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/1/2559
13 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    อ่าน 231
ประกาศเมื่อ 26/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/1/2559
12 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 121
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา ความจุ 200 คน    อ่าน 355
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/1/2559
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบตู้สาขาพร้อมเดินสายติดตั้งภายในภายนอก    อ่าน 110
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเกษตรชลประทาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 133
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2559
8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-bidding)    อ่าน 296
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 843
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 164
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
5 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มและครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการแม่บ้าน    อ่าน 118
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
4 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 117
ประกาศเมื่อ 8/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2559
3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 191
ประกาศเมื่อ 6/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 145
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 135
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559