ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยกิจการนักศึกษา พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการจัดสวัสดิการบ้านพักของบุคลากร พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดินที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนและบุคลากร พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคฑัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์เพราะเหตุขับค้องใจ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรใน มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551

 
ขออภัยบุคลากรทุกท่าน ขณะนี้บางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนม กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อนำมาเผยแพร่