รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียดอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

ระบบรายงานสถานะหลักสูตร

เข้ากรอกระบบประกันคุณภาพการศึกษา รายตัวบ่งชี้


เข้าสู่ระบบเพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เข้าสู่ระบบเพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับหลักสูตรของสกอ.)
เข้าสู่ระบบเพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม
เข้าสู่ระบบเพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
เข้าสู่ระบบเพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น
เข้าสู่ระบบเพื่อตอบตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ)

ดาวโหลด


วิทยาลัยการบินนานาชาติระดับอาชีวศึกษา

วุฒิ: ปวส. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักสูตรพ.ศ.2558

ระดับปริญญาตรี

วุฒิ: บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการการบิน

 

สมัครเรียน

วิทยาลัยธาตุพนม


ระดับอาชีวศึกษา

ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
พาณิชยกรรม
การบัญชี
40
2
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
3
อุตสาหกรรม
ช่างยนต์
60
4
อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
40
5
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
30
ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
60
2
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
3
อุตสาหกรรม
เทคนิคเครื่องกล
30
4
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
50
5
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
30

ระดับปริญญาตรี

รหัสาขา
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
02600900106
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
60
02600900206
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมพลังงาน
30

 

สมัครเรียน

วิทยาลัยนาหว้า


ระดับอาชีวศึกษา

ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
พาณิชยกรรม
การบัญชี
20
2
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
3
อุตสาหกรรม
ช่างยนต์
40
4
อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
30
5
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
25
ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
20
2
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
3
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
15
4
อุตสาหกรรม
เทคนิคเครื่องกล
20
5
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
20
6
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
20

สมัครเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ระดับอาชีวศึกษา

ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
พาณิชยกรรม
การบัญชี
40
2
พาณิชยกรรม
การตลาด
40
3
พาณิชยกรรม
การจัดการสำนักงาน
40
4
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
5
อุตสาหกรรม
ช่างยนต์
80
6
อุตสาหกรรม
ช่างกลโรงงาน
80
7
อุตสาหกรรม
ช่างเชื่อมโลหะ
40
8
อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
80
9
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
40
10
อุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรม
40
11
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรม
40
 
ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
80
2
บริหารธุรกิจ
การตลาด
40
3
บริหารธุรกิจ
การจัดการสำนักงาน
40
4
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
5
อุตสาหกรรม
เทคนิคเครื่องกล
60
6
อุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต
60
7
อุตสาหกรรม
เทคนิคโลหะ
60
8
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
60
9
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
60
10
อุตสาหกรรม
เทคนิคสถาปัตยกรรม
60

 

ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง (เทียบโอน)

รหัสาขา
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
02601000106
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
30
02601000206
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีเครื่องกล
30
02601000306 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ
30
 

 

 

สมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม


ระดับอาชีวศึกษา

ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
พาณิชยกรรม
การบัญชี
60
2
พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60
3
อุตสาหกรรม
ช่างยนต์
60
4
อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
60
5
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
60
ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
30
2
บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
3
อุตสาหกรรม
เทคนิคเครื่องกล
30
4
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า
30
5
อุตสาหกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
30

 

 

สมัครเรียน

คณะเกษตรและเทคโนโลยี


ระดับอาชีวศึกษา

ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์
100
ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ลำดับ
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
1
เกษตรกรรม
พืชศาสตร์
20
2
เกษตรกรรม สัตวศาสตร์
20
 
3
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
20
 
4
เกษตรกรรม ช่างกลเกษตร
20
 
5
ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
20
 

ระดับปริญญาตรี

รหัสาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา
จำนวนรับ
ที่นั่งคงเหลือ
02600100106
เทคโนโลยีการเกษตร
พืชศาสตร์่
20
02600100206
เทคโนโลยีการเกษตร
สัตวศาสตร์
20
02600100306 เทคโนโลยีการเกษตร ประมง
20
 
02600100406 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร
20
 

สมัครเรียน