วัน ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2558
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 54.161.236.195
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 1     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 15,960 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 108 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายธิติพงศ์ กุลภา 22 พ.ย. 2556 เวลา 04:01:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายเอกชัย เกษรราช 22 พ.ย. 2556 เวลา 06:15:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์ 22 พ.ย. 2556 เวลา 08:20:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวภารุณี สุพร 22 พ.ย. 2556 เวลา 08:43:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
5 นางสาวเพ็ญพักตร์ คิดโสดา 22 พ.ย. 2556 เวลา 08:43:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวศุภรัตน์ อิงอาจ 22 พ.ย. 2556 เวลา 09:02:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวปรียาภรณ์ ลามุงคุณ 22 พ.ย. 2556 เวลา 09:04:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายศักดิ์ดา แสงเชื้อพ่อ 22 พ.ย. 2556 เวลา 09:05:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
9 นางสาวรำแพน ดวงดูสัน 22 พ.ย. 2556 เวลา 09:16:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม 22 พ.ย. 2556 เวลา 09:31:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
11 นางธนภรณ์ แสนวิเศษ 22 พ.ย. 2556 เวลา 09:49:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นายมานะ แทนดวง 22 พ.ย. 2556 เวลา 09:50:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม 22 พ.ย. 2556 เวลา 10:08:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางจิราวรรณ ปานทอง 22 พ.ย. 2556 เวลา 10:30:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
15 นางวนิดา ใต้ศรีโคตร 22 พ.ย. 2556 เวลา 11:12:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวจิรภัทรย์ ตอเสนา 22 พ.ย. 2556 เวลา 11:26:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นายอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ 22 พ.ย. 2556 เวลา 11:37:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
18 นางสาวจันจิรา วงษ์ตา 22 พ.ย. 2556 เวลา 11:43:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน อัพโหลดใบรับรองพทย์ใหม่
19 นางสาวสุนันต์ชญา ธาตทาสี 22 พ.ย. 2556 เวลา 11:52:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นายณัฐรัฐ อ่อนเทศ 22 พ.ย. 2556 เวลา 12:08:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
21 นายภรประสิทธิ์ แก้วกันยา 22 พ.ย. 2556 เวลา 12:27:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน ขาดใบรับรองแพทย์
22 นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี 22 พ.ย. 2556 เวลา 12:33:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นายพรรษพล พูลทอง 22 พ.ย. 2556 เวลา 12:55:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวอมรรัตน์ ลาวงค์ 22 พ.ย. 2556 เวลา 13:08:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางธัญญารัตน์ อ่อนคำ 22 พ.ย. 2556 เวลา 13:27:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวอพิศชฎา ผ่องสมรูป 22 พ.ย. 2556 เวลา 13:35:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
27 นางสาวศรุดา วรรณภู 22 พ.ย. 2556 เวลา 13:40:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
28 นายธีรยุทธ สาแดง 22 พ.ย. 2556 เวลา 13:43:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นายณัฐกิจ นามสมบัติ 22 พ.ย. 2556 เวลา 13:50:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่แนบหลักฐานการชำระเงินมาใหม่
30 นางสาววนิดา สุพร 22 พ.ย. 2556 เวลา 14:05:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
31 นางสาวเรไร แก้วนอก 22 พ.ย. 2556 เวลา 14:07:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
32 นางสาวชนิดาภา คำจูมจัง 22 พ.ย. 2556 เวลา 14:36:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวสุวรรณา นาโควงค์ 22 พ.ย. 2556 เวลา 14:38:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหลักฐานการสมัครงาน
34 นายธนดล ทองจันทร์ฮาต 22 พ.ย. 2556 เวลา 14:47:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน ขาดใบรับรองแพทย์ใหม่
35 นางสาววิณัฐดา ธรรมวิเศษ 22 พ.ย. 2556 เวลา 15:28:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นายบวรชัย โคตรพรม 22 พ.ย. 2556 เวลา 18:11:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
37 นางประกาย พรมสำลี 22 พ.ย. 2556 เวลา 22:51:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นายก้องเกียรติ เทวสกุล 23 พ.ย. 2556 เวลา 08:26:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
39 นางสาวปริญญาภรณ์ สุวรรณพรม 23 พ.ย. 2556 เวลา 08:42:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
40 นางถิรดา วิรัตนสกุล 23 พ.ย. 2556 เวลา 12:02:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
41 นายพิเชฐพงศ์ โสตะวงศ์ 23 พ.ย. 2556 เวลา 12:35:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาวภาวดี พิมพ์มี 23 พ.ย. 2556 เวลา 13:11:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
43 นายกตัญญ์วัฒน์ หงสามนุษย์ 23 พ.ย. 2556 เวลา 13:41:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
44 นายณัฐวุฒิ มีเย็น 23 พ.ย. 2556 เวลา 13:57:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
45 นางสาวธิติมา เประกันยา 23 พ.ย. 2556 เวลา 14:01:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
46 นางสาวมาลัยทอง เฉลิมรัตน์ 23 พ.ย. 2556 เวลา 15:01:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
47 นางบุญส่ง วงค์ตาพรม 23 พ.ย. 2556 เวลา 15:02:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นางสาวเนตรกนก วิทยเจียกขจร 23 พ.ย. 2556 เวลา 17:35:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
49 นางสาวสุพัตรา หงสามนุษย์ 23 พ.ย. 2556 เวลา 22:11:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
50 นางสาวพรสุดา ชาลีพล 23 พ.ย. 2556 เวลา 22:16:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
51 นางสาวพัทธนันท์ โกธรรม 24 พ.ย. 2556 เวลา 01:46:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
52 นางนิชาภา วิชัยดิษฐ์ 24 พ.ย. 2556 เวลา 10:03:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
53 นางสาวณภัชนันท์ กิ่งสกุล 24 พ.ย. 2556 เวลา 10:33:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
54 นางสาววิกานดา มาตย์คม 24 พ.ย. 2556 เวลา 11:32:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
55 นางสาวพรทิพย์ ประวัง 24 พ.ย. 2556 เวลา 11:37:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
56 นางสาววิภาดา จะตุเทน 24 พ.ย. 2556 เวลา 11:59:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
57 นางสาวมณีนาถ ควรครู 24 พ.ย. 2556 เวลา 13:48:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
58 นางสาวศรีสุดา สุวรรณไตรย์ 24 พ.ย. 2556 เวลา 19:16:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
59 นางสาววราพร บัวพรม 25 พ.ย. 2556 เวลา 08:30:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
60 นายพิศิษฐ์ หวังประเสริฐ 25 พ.ย. 2556 เวลา 08:42:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
61 นางสาวภิญญดา อันสนั่น 25 พ.ย. 2556 เวลา 10:20:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
62 นางสาวพัชธิตา พลหาราช 25 พ.ย. 2556 เวลา 10:38:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
63 นางสาวปุณยนุช พรมกอง 25 พ.ย. 2556 เวลา 10:41:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
64 นางสาวกรรนิการ์ ยศประสงค์ 25 พ.ย. 2556 เวลา 10:45:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินมาใหม่
65 นางสาวกมลชนก กุลวงศ์ 25 พ.ย. 2556 เวลา 11:19:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินมาใหม่
66 นางสาวขนิษฐา แสนเขื่อน 25 พ.ย. 2556 เวลา 12:05:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินมาใหม่
67 นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ 25 พ.ย. 2556 เวลา 12:55:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
68 นางสาวจุฑาทิพย์ คำบัว 25 พ.ย. 2556 เวลา 13:56:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
69 นางสาวขนิษฐา ไชยศรี 25 พ.ย. 2556 เวลา 15:41:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน ขาดใบรับรองแพทย์
70 นางสาวศิริทร คำเพชรดี 25 พ.ย. 2556 เวลา 16:19:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินมาใหม่
71 นางสาวชลาพร จำลองเพ็ง 25 พ.ย. 2556 เวลา 16:44:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
72 นางสาววิภารัตน์ ศรีนาค 25 พ.ย. 2556 เวลา 19:41:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินมาใหม่
73 นางสาววัลญา แสนชูปา 25 พ.ย. 2556 เวลา 19:51:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
74 นางสาวมะลิวัลย์ ทานให้ 25 พ.ย. 2556 เวลา 20:11:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
75 นายจีระศักดิ์ สงสัย 26 พ.ย. 2556 เวลา 01:31:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
76 นางสาวสุฟ้า วงตาผา 26 พ.ย. 2556 เวลา 08:27:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
77 นางสาวศิริวรรณ เกาแกกูล 26 พ.ย. 2556 เวลา 08:55:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
78 นางสาววลัยภรณ์ ต้นลำพู 26 พ.ย. 2556 เวลา 11:53:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
79 นางสาวณัฐกานต์ เมืองโคตร 26 พ.ย. 2556 เวลา 12:06:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
80 นายเทพทัต ทิพโพทิน 26 พ.ย. 2556 เวลา 12:10:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
81 นางสาวกันยกานต์ ภาวงศ์ 26 พ.ย. 2556 เวลา 12:26:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน โปรดอัพโหลดใบรับรองแพทย์ใหม่
82 นางสาวจริยา จันทร์หอม 26 พ.ย. 2556 เวลา 13:56:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
83 นางธัญญพัทธ์ คงดี 26 พ.ย. 2556 เวลา 13:58:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
84 นางสาวพชรสอน หลอดเงิน 26 พ.ย. 2556 เวลา 15:14:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
85 นางสาวเพชรา นาเสือวัน 26 พ.ย. 2556 เวลา 16:02:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
86 นายเก่ง ฤกษ์ยาม 26 พ.ย. 2556 เวลา 16:22:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
87 นายเฉลิมพล อุดมศรี 26 พ.ย. 2556 เวลา 17:29:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
88 นางสาวเบญจวรรณ วันนาพ่อ 26 พ.ย. 2556 เวลา 19:45:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
89 นางสาวยุพาพร สุวะไกร 26 พ.ย. 2556 เวลา 20:39:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
90 นายวัฒน ทองศรีสุข 27 พ.ย. 2556 เวลา 07:57:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
91 นายอภิชาติ คำจันทร์ 27 พ.ย. 2556 เวลา 09:12:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
92 นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลา 27 พ.ย. 2556 เวลา 09:47:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
93 นายอิสระวัฒน์ ฤทธนพงศธร 27 พ.ย. 2556 เวลา 10:02:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
94 นายประสงค์เพชร ดีนัก 27 พ.ย. 2556 เวลา 10:11:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
95 นางสาวอนันติญา ปากดี 27 พ.ย. 2556 เวลา 10:29:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
96 นางสุกัลยา ม่วงวัง 27 พ.ย. 2556 เวลา 14:22:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
97 นางสาวประภาวรรณ ลำดวนดง 27 พ.ย. 2556 เวลา 15:25:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
98 นางสาวอุษณีย์ รีรมย์ 27 พ.ย. 2556 เวลา 18:19:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
99 นายคณธร เกตุแย้ม 27 พ.ย. 2556 เวลา 21:11:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
100 นางสาวปฐมา พงสุภา 28 พ.ย. 2556 เวลา 01:03:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
101 นางสาววันเพ็ญ ประเทือง 28 พ.ย. 2556 เวลา 08:45:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
102 นางสาวจันธิมา หงษ์คงคา 28 พ.ย. 2556 เวลา 10:15:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- อัพโหลดหลักฐานการสมัครงานไม่ครบ
103 นางสาวกรณิกา คิดดีจริง 28 พ.ย. 2556 เวลา 10:29:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหลักฐานการสมัครงาน
104 นางสาวธัญลักษณ์ เกษราช 28 พ.ย. 2556 เวลา 12:07:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
105 นางสาวภาวิณี ประทุมสาย 28 พ.ย. 2556 เวลา 13:26:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
106 นางสาวสาริศา ศิริทรัพย์ธนโชติ 28 พ.ย. 2556 เวลา 14:18:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครงาน
107 นางสาวสโรชา ช่วยมิตร 28 พ.ย. 2556 เวลา 19:09:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน ขาดใบรับรองแพทย์
108 นายวีรยุทธ ชัยสุระ 28 พ.ย. 2556 เวลา 21:10:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 1046
พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 405