อำนาจหน้าที่

  1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม และมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
  2. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบการบริหาร รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
  3. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน หรือ แก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
  4. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบงาน โครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย หรืองานโครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา