วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ โดยเน้นการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม