เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบและควบคุมภายในกลางของ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยงการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่จะทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวมเร็วทันเหตุการณ์ มีการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการเงิน บัญชีและด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อควบคุมดูแลรักษาให้มีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริต รั่วไหล เกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของทางราชการ