หน้าหลัก
..................................................................
   แนะนำมหาวิทยาลัยนครพนม
..................................................................
   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม
..................................................................
   คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน
.................................................................
   หลักสูตรที่เปิดสอน
..................................................................
   
ทุนการศึกษา
..................................................................
   Download หนังสือเวียน
..................................................................
   ชุมนุมออนไลน์ชาวมหาวิทยาลัยนครพนม
..................................................................
   NPU mail
..................................................................
ความเป็นมา

 

         มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น.... “มหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548

          โดยมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
          มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่....
 
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
NAKHON PHANOM UNIVERSITY is a leading university in the Greater Mekong Sub-Region (GMS)
   
พันธกิจ
 

1. การผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของชุมชน
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. การบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  ประเทศ  และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

   
เป้าประสงค์
 

1. บัณฑิตมีความรอบรู้  มีความสามารถ  พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
2. เป็นศูนย์กลางการวิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้  ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  ประเทศ  และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. เป็นแหล่งทำนุบำรุง  ส่งเสริม  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

   
ตราสัญลักษณ์
 
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

1 วงรีรูปหยดนํ้า สื่อความหมายถึง หยดนํ้าหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่นํ้าแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีนํ้าตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

2 องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน

3 ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้

4. คลื่นนํ้าสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่นํ้าโขงซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ

5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม

6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม

7. ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

ตราสัญลักษณ์ขนาดมาตรฐาน กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร

Download ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม    

Download พระราชกฤษฎีกา กำหนดตราสัญลักณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2550

สีและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
  สีประจำมหาวิทยาลัยนครพนม คือ สีเหลืองทอง
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม คือ ดอกกันเกรา