เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุม
รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
  - รายชื่อนำเสนอผลงาน
อัพเดท 31 สิงหาคม 2554
ตารางการนำเสนอ
รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอผลงาน
ลักษณะของผลงาน
การเตรียมผลงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอผลงาน
ค่าลงทะเบียน
การพิจารณาผลงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อที่พัก
  - จองโรงแรมออนไลน์ 
  - ตรวจสอบรายชื่อ  
ทริปทัวร์ 
   
Keynote Speaker


: รายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2554 :

ประเภท Poster Presentation
ที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย หัวข้อที่จะนำเสนอ กลุ่มวิชา ยืนยัน
1 นางสาวสมสมร   เรืองวรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย:
คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของประชาชน องค์กรท้องถิ่น เเละหน่วยงานสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษ :
The desired qualification of nursing graduate as perceived by people , local organization and public health offices
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 นางสาวกิ่งแก้ว  รัชอินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาษาไทย:
การประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 Dในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ภาษาอังกฤษ :
An Evaluation of the Implementation of the 3 D School Policy in School under the Mukdahan Primary Educational Service Area
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
3 นางหทัยกาญจน์  ยานสว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาษาไทย:
การใช้กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ :
Using Experimental Activities on Projectile Motion with 7E - Learning Cycle to Develop Student’s Learning Achievement.
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
4 นางสาววิรงรอง  ทองเทพ ขอนแก่น ภาษาไทย:
ผลของน้ำกากส่าต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และการเจริญเติบโตของผักกาดหอม และสาหร่ายสไปรูไลน่า
ภาษาอังกฤษ :
THE EFFECTS OF VINASSE ON RICE (Oryza sativa L.) VARIETY KDML 105 SEED GERMINATION AND GROWTH OF LETTUCE (Lactuca sativa) AND Spirulina sp.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 นายวีรศักดิ์  มุงคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาษาไทย:
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสกลนคร
ภาษาอังกฤษ :
The Relationship between Leadership Competence of School Administrators and the Effectiveness Private
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
6 นายจักรพงษ์  อามาตย์สมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาษาไทย:
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาษาอังกฤษ :
The Development of Web Based Instruction on Constructivist Theory on the topic “The Process of Problems Solving and Computer Language ” on Work-Oriented and Technology For Matthayomsuksa 5
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
7 นายทองใบ  ปัดทำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย:
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาษาอังกฤษ :
DEVELOPEMENT OF LOCAL CURRICULUM IN VOCATIONAL AND TECHNOLOGY SUBSTANCE ON ORGANIC FARMING FOR MATTAYOMSUKSA 4
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 นางสาวพณิฐา  ยงพิทยาพงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย:
โครงการศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มสนุก
ภาษาอังกฤษ :
A Study of Ethnics Identity to Promote Tourism in Sanook Provincial Group
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 นายวีระศักดิ์  จุลดาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย:
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มสนุก
ภาษาอังกฤษ :
Potential of Ethnic Villages as Tourism Destination in Sanook Provincial Group
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 นางสาววราลักษณ์  พิมพ์ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย:
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยใช้รูปแบบการสอนการสร้างความรู้จากพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน (GLM) ร่วมกับเทคนิคการจินตนาการ (Visual Image)
ภาษาอังกฤษ :
THE OUTCOME OF INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ON ELEMENT AND COMPOUND BASED ON GENERATIVE LEARNING MODEL WITH VISUAL IMAGE TECHNIQUE
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
11 นางสาวศิริลาวัณย์  บุรมรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทย:
การศึกษาเบื้องต้นองค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารของปลาไน (Cyprinus carpio) จากแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ภาษาอังกฤษ :
A PRELIMINARY STUDY OF GUT CONTENTS OF COMMON CARP (Cyprinus carpio) IN THE MEKONG RIVER, MUANG DISTRICT, NONGKHAI PROVINCE
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
12 นางสาวจีราพร  รัตนโกสุม มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย:
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จังหวัดนครพนม
ภาษาอังกฤษ :
A Research Project and Management System Development for Sustainable and Systematic Community Strength of the Small and Micro Community Enterprise in Nakhon Phanom and Mukdaharn Province
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นายจักรกฤษณ์  ดวงพัตรา ขอนแก่น ภาษาไทย:
กระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์
ภาษาอังกฤษ :
Khon Performance Through Khon Scripts in Rattanakosin – Period
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาษาไทย:
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
ภาษาอังกฤษ :
THE STRUCTURAL EQUATION MODELING OF INSTRUCTIONAL LEADERSHIP AFFECTING LEARNING ORGANIZATIONS IN SCHOOL
บริหารศาสตร์
15 นางอรวรรนี  ไชยปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาษาไทย:
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทีมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ภาษาอังกฤษ :
THE DEVELOPMENT MODEL OF TEAMS LEADERSHIP FOR SMALL SCHOOL ADMINISTRATORS
บริหารศาสตร์
16 นายอนุสิทธิ์  นามโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ภาษาไทย:
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ภาษาอังกฤษ :
ADMINISTRATIONS' COMPETENCIES INFLUENCING THE SCHOOL EFFECTIVENESS
บริหารศาสตร์
17 นางสาวเกวลิน  บุญทวี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาษาไทย:
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดยโสธร
ภาษาอังกฤษ :
The Causal Relationship of Factors and Self-Directed Learning of Mathayomsuksa V Students in Yasothon province.
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
18 นายปารณทัตต์  แสนวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาษาไทย:
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ :
THE COMMUNITY PARTICIPATION IN EDUCATION MANAGEMENT OF THE PRIMARY SCHOOLS
บริหารศาสตร์
19 นางสาวเรียมจิตร  สุทธิโสกเชือก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาษาไทย:
ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าของข้าววัชพืช
ภาษาอังกฤษ :
The effect of salinity on the growth of rice seedlings in a weedy rice
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20 นายโชคชัย   ขุนศรี นครพนม ภาษาไทย:
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
ภาษาอังกฤษ :
Transformational Leadership of Administrators affecting the quality of schools under the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 2
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
21 นางสาวจรัสรัศมิ์   ยอดนิล มหาวิทยาลัยบูรูพา ภาษาไทย:
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการเกษียณอายุ ใน จังหวัดศรีสะเกษ
ภาษาอังกฤษ :
Factors Influence on Health Promotion Behavior Among Retired Government Officials
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
 เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล             
สงสัยติดต่อ อยู่ข้างล่างได้ในเวลาราชการ

ติดต่อ : สำนักบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น M ตึก 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โทร.042-587281 Fax.042-587282
ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
แนะนำ-ติชม สอบถาม : ได้ที่ http://www.npu.ac.th/graduate/wbg/