เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ
กำหนดการประชุม
รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
  - รายชื่อนำเสนอผลงาน
อัพเดท 31 สิงหาคม 2554
ตารางการนำเสนอ
รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอผลงาน
ลักษณะของผลงาน
การเตรียมผลงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอผลงาน
ค่าลงทะเบียน
การพิจารณาผลงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อที่พัก
  - จองโรงแรมออนไลน์ 
  - ตรวจสอบรายชื่อ  
ทริปทัวร์ 
   
Keynote Speaker


: รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2554 :

ที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สังกัด/คณะ รับ CD+อาหาร สถานะ
1 นางสายสุนีย์  กลางประพันธ์ สพฐ. รับ CD และ อาหาร
2 นายพีระยุทธ  เฉิดดิลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่รับ CD และ อาหาร
3 นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (นศ. ปริญญาเอก สาขาการบริห ไม่รับ CD และ อาหาร
4 นายสังข์ทอง  รอญศึก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (นศ. ปริญญาเอก สาขาการบริห ไม่รับ CD และ อาหาร
5 นางสุกัญญา  กองบุตร นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ม.ร รับ CD และ อาหาร
6 นางสาวปัณฑิตา  อินทรักษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.เฉลิมพระ ไม่รับ CD และ อาหาร
7 นายปรีชา  ภิญโญดุลยเจต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่รับ CD และ อาหาร
8 นายคำตัน  ป้องศรี โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สังกัด สพฐ รับ CD และ อาหาร
9 นางนฤชล  ไหลงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รับ CD และ อาหาร
10 นายเจริญพร  คำจารย์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
11 นายพัชรพงษ์  ทัดศรี สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
12 นายวิเชียร  อุส่าห์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
13 นายเชี่ยวชาญ  ภาระวงศ์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
14 นางสาวอมรรัตน์  แก่นสาร สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
15 นายทินกร  ภาคนาม สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
16 นางรัตนา  คำเพชร สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
17 นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
18 นางเพ็ญวิภา  อินดูวา สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
19 นางประภัสสร  บุญบำเรอ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
20 นางสาวนิภาพร  แสนเมือง สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
21 นางเพ็ญจันทร์  อุปพงษ์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
22 นางณิชากร  หงษ์สอ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
23 นายจำนงค์  ประสานวงค์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
24 นายสิงห์ประเสริฐ   นาคโคตรคำ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
25 นายนงค์  แข็งแรง สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
26 นางวัชราภรณ์  ทีสุกะ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
27 นายสท้าน  วารี สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
28 นายพิชิต  โกพล สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
29 นางอมรรัตน์  เชิงหอม สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
30 นางเพ็ญประภา  ศรีมะโรง สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
31 นางอรวรรนี  ไชยปัญหา สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
32 นายดิษย์ชัย  แก่นท้าว สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
33 นายเรืองฤทธิ์  ด้วงติลี สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
34 นางสาวจินตนา  กุลากุล สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
35 นางนฤชล  ไหลงาม สาขาการบริหารการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ รับ CD และ อาหาร
36 นายไพรวัลย์  ชินโณ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
37 นายวิชาญ  เกษเพชร สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
38 นางศิวนาถ  กุลอินธิกาย สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
39 นางสาวปภาพินท์  รุณธาตุ สาขาการบริหารแลพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
40 นายวีรศักดิ์  มุงคุณ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
41 นายอัครพงษ์  เทพิน สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
42 นายฉัตรชัย  จูมวงศ์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
43 นางวันเพ็ญ  นันทะศรี สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
44 นายวัฒนา  อุปพงษ์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
45 นางพิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์ สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
46 นายจรูญศักดิ์  พุดน้อย สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รับ CD และ อาหาร
47 นายบุญช่วย  ภูทองเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ไม่รับ CD และ อาหาร
48 นายศิวัชญ์  ทองนาเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่รับ CD และ อาหาร
49 เลือกชุลีวัลย์  ธัญญศิรินนท์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รับ CD และ อาหาร
50 นางสาวกฤษณียา  ศังขจันทรานนท์ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ รับ CD และ อาหาร
51 นางเฉลิม  ห้วยทราย โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอคำชะอี ไม่รับ CD และ อาหาร
52 นางสาวศศิธร  สิงห์พรหมสาร ศูนย์ประสานงานโครงการจัดการศึกษาเซกา มหาวิทยาลัยนค รับ CD และ อาหาร
53 นางสาวสิริกร  ธนภรสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ CD และ อาหาร
54 นายพิทูล  อภัยโส โรงเรียนบ้านนาหลวง ไม่รับ CD และ อาหาร
55 นางสาวภัทรทิยา  ตุมอญ กศน.อำเภอเมืองนครพนม รับ CD และ อาหาร
56 นางวันทิวา  มูลสาร คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ม.นครพนม รับ CD และ อาหาร
57 นางสาวรสสุคนธ์  แก้วไกรสร กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี รับ CD และ อาหาร
58 นางชลธิชา  เพ็ญเพียร การบริหารการศึกษา รับ CD และ อาหาร
59 นายปารณทัตต์  แสนวิเศษ สพป.สน.1 รับ CD และ อาหาร
60 นายพงสาลี  สมบัติ บริหารการศึกษา รุ่น4 ม.นครพนม รับ CD และ อาหาร
61 นายทัศรพล  ชุมพล โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย ไม่รับ CD และ อาหาร


 เจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
 เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล             
สงสัยติดต่อ อยู่ข้างล่างได้ในเวลาราชการ

ติดต่อ : สำนักบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น M ตึก 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โทร.042-587281 Fax.042-587282
ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
แนะนำ-ติชม สอบถาม : ได้ที่ http://www.npu.ac.th/graduate/wbg/