Nakhon Phanom University
ข่าวการประชุมวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่4 ประจำปีการศึกษา 2560   63
ขอเชิญส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2   66
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ   64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 ครั้งที่ 3   61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561   65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International conference 2018   75
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561   34
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ"สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"   35
ศธ 0526.11/ว152ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560   69
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6   101
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017   68
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   84
การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   137
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัตน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21   165