คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา: 

 


รองศาสตราจารย์ ดร. กรไชย พรลภัสรชกร

หลักสูตร: บัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบัญชี

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Business Administration) Washington State University, USA

ความเชี่ยวชาญ

 • การบัญชีการเงิน
 • การบัญชีบริหาร
 • กาบัญชีเชิงพฤติกรรม
 • การวิจัยทางการบัญชี

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิต ณ กาฬสินธุ์

หลักสูตร: บัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบัญชี

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • การบัญชีบริหาร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ดร. นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์

หลักสูตร: บัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบัญชี

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 • การบัญชีการเงิน
 • การภาษีอากร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ดร. สายทิพย์ จะโนภาษ

หลักสูตร: บัญชีมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบัญชี

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

 • การบัญชีการเงิน
 • การบัญชีบริหาร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com