คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา: 

 


อาจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์

หลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: ภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • รปด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • ด้านจิตวิทยาการศึกษา

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

อาจารย์ดร. เขมิกา ทองเรือง

หลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • ด้านนโยบายสาธารณะ

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห์

หลักสูตร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • ด้านพัฒนาสังคม

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com