คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา: 

 


ดร. นาถ สุขศีล

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

 • วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ

 • Construction Management
 • Safety Management
 • Human Behaviour

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาภรณ์ หอมดี

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

 • วศ.ด. (ทรัพยากรแหล่งน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

 • Water resource
 • Hydraulic Engineering

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ดร. ก้องรัฐ นกแก้ว

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

 • PhD (Civil and Environmental Engineering)University of Wisconsin-Madison, USA

ความเชี่ยวชาญ

 • Recycled pavement material
 • Erosion Control and Slope Stabilization
 • Unsaturated soil mechanics
 • Mechanistic pavement design

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ดร. แสงสุรีย์ พังแดง

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

 • Civil Engineering Materials
 • Building Materials
 • Construction Materials
 • Concrete Technology

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ดร. วชิรกรณ์ เสนาวัง

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

 • Concrete material
 • Pozzolanic material

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....

ดร. วรมิญช์ พันธุรัตน์

หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา: การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Environmental Science and Engineering)National Pingtung University of Science and Technology TAIWAN R.O.C.

ความเชี่ยวชาญ

 • Application of cleaner technology
 • Drainage design

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ....


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com